Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 163 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.3 având număr cadastral 24026-C1-U3, către dna.Toader Cristina

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.27330/17.09.2019 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.27349/17.09.2019;

– Procesul verbal nr.27320/17.09.2019 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.2097/2019 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.3 având numar cadastral 24026-C1-U3, intabulat în Cartea Funciară nr. 24026 a localității Sinaia, către dna.Toader Cristina, (conform releveului – anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.26628/22.12.2006 și a actelor adiționale ale acestuia.

ART.2. – Prețul vânzării este de 139.674,58 lei, din care 1.428,36 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.26977/13.09.2019 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 ART.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 20.803,60lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 20.803.60 lei + 1.428,36lei = 22.231,96 lei;
  • Restul de plată în valoare de 117.442,62 lei, în 240 rate lunare egale, conform graficului nr.26978/13.09.2019, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

ART.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

ART.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

ART.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 16.23 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

ART.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultati HCL NR.163 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: octombrie 16, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support