Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 163 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.3 având număr cadastral 24026-C1-U3, către dna.Toader Cristina

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.27330/17.09.2019 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.27349/17.09.2019;

– Procesul verbal nr.27320/17.09.2019 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.2097/2019 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.3 având numar cadastral 24026-C1-U3, intabulat în Cartea Funciară nr. 24026 a localității Sinaia, către dna.Toader Cristina, (conform releveului – anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.26628/22.12.2006 și a actelor adiționale ale acestuia.

ART.2. – Prețul vânzării este de 139.674,58 lei, din care 1.428,36 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.26977/13.09.2019 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 ART.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 20.803,60lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 20.803.60 lei + 1.428,36lei = 22.231,96 lei;
  • Restul de plată în valoare de 117.442,62 lei, în 240 rate lunare egale, conform graficului nr.26978/13.09.2019, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

ART.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

ART.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

ART.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 16.23 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

ART.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultati HCL NR.163 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.