Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 164 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind plata integrală în avans a ratelor rămase de achitat inclusiv dobânda și transferul dreptului de proprietate către dl. Boghici Călin Ioan

Având în vedere:

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr.  27359/17.09.2019, întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.27374/17.09.2019;

– Procesul verbal nr.27320/17.09.2019 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1. – Aprobă plata în avans în totalitate a ratelor rămase de achitat, inclusiv dobânda până la achitarea prețului contractului de vânzare autentificat cu nr.1135/11.12.2017 de Societatea Profesională Ioniță Dorina și Bogasiu Gheorghe, în valoare totală de 49,951,82lei,  conform anexei nr.1.

ART.2. – Aprobă transferul dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 24342-C1-U10 intabulat în Cartea Funciară nr.24342-C1-U10 a localității Sinaia, situat in Sinaia, str.Brânușelor nr.13, bl.9C, et.2, ap.10, către dl.Boghici Călin Ioan.

ART.3. – Aprobă ca odată cu transferul dreptului de proprietate asupra locuinței, să se facă și transferul dreptului de proprietate asupra cotelor părți construcții și instalații, precum și a dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat în comun.

ART.4. – Aprobă transferul dreptului de folosință pe durata existenței construcției asupra cotei-părți de teren aferentă locuinței, în suprafață de 16,19mp indiviz din 314mp cu nr. cadastral 24342, intabulat in cartea funciară nr.24342 a localității Sinaia.

ART.5. – Aprobă ca dl.Boghici Călin Ioan să îndeplinească toate formalitățile legale și necesare privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliare în favoarea sa, a dreptului de proprietate asupra imobilului, precum și să noteze interdicția de înstrăinare prin acte între vii, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului de proprietate.

ART.6. – Toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, intabularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară, costurile notariale, costurile legate de înscrierea și radierea interdicției de înstrăinare în Cartea Funciară, precum și orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau rezoluțiunea contractului sunt în sarcina cumpărătorului.

ART.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze actul adițional la contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultati HCL NR.164 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.