Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 166 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 18369/20.08.2013 și actelor adiționale nr. 4686 din 12.02.2014, nr. 18741 din 19.07.2017, ce au ca obiect terenul în suprafață de 300 mp, situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 1, nr. cad. 23391 (nr.cad.vechi 1774), CF nr. 23391

Având în referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 27503/18.09.2019 întocmit de dl. David Remus si dl. Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 18369/20.08.2013 și a actelor adiționale nr. 4686 din 12.02.2014, nr. 18741 din 19.07.2017, ce au ca obiect terenul în suprafață de 300 mp, situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 1, nr. cad. 23391 (nr.cad.vechi 1774), CF nr. 23391, precum și Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrat sub nr. 27505/18.09.2019;

Tinând cont de  contractul de donație nr. 949/08.06.2019, autentificat de Biroul Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, precum și prevederile art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

În temeiul art. 129 alin.(2), lit.c) și alin. (6), lit.b), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă cesionarea către PANAIT VALERIE – MARIAN, CNP  1XXXXXXXXXXX7  a contractului de concesiune nr. 18369/20.08.2013 și a actelor adiționale nr. 4686 din 12.02.2014, nr. 18741 din 19.07.2017, ce au ca obiect terenul în suprafață de 300 mp, situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 1, nr. cad. 23391 (nr.cad.vechi 1774), CF nr. 23391, ca urmare a contractului de donație nr. 949/08.06.2019.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune la contractul de concesiune nr. 18369/20.08.2013.

 ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Consultati HCL NR.166 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.