Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 167 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractelor  de concesiune nr. 5793/28.02.2018 și nr. 18626/18.07.2017, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27532/19.09.2019 întocmit de  dl. David Remus si dl. Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractelor  de concesiune nr. 5793/28.02.2018 încheiat între MANEA CRISTINEL FLORIN, în calitate de  concesionar și ORAȘUL SINAIA , in calitate de concedent și nr. 18626/18.07.2017 încheiat între  TABĂRĂ OLGA și SAJIN IVAN  în calitate de  concesionar și ORAȘUL SINAIA, in calitate de concedent, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, precum și Raportul de specialitate  al Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat sub nr.  27539/19.09.2019;

Văzând referatul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Tinând cont de dispoziţiile art. 6.c.2. din contractele de concesiune  nr. 5793/28.02.2018 și nr. 18626/18.07.2017;

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6 lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin. (1), lit.a)  din Ordonanta de Urgență Nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a următoarelor contracte  de concesiune,  ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale de către concesionari, cu pierderea de către concesionari  a sumelor depuse ca preț al concesiunii până la data prezentei hotărâri:

  • Contractul de concesiune nr. 5793/28.02.2018 încheiat între MANEA CRISTINEL FLORIN, în calitate de concesionar și ORAȘUL SINAIA , în calitate de concedent;
  • Contractul de concesiune nr.18626/18.07.2017 încheiat între TABĂRĂ OLGA și SAJIN IVAN  în calitate de  concesionar și ORAȘUL SINAIA, în calitate de concedent.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Consultati HCL NR.167 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.