Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 168 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  înregistrat sub  nr. nr.27344/17.09.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administratie Locala, înregistrat sub  nr.27351/17.09.2019;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile:

 Art. 109, alin. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.129, coroborat cu art.139, alin.1) și 3) și art. 196  alin.(1) lit. a) din  Ordonanța de Urgență nr . 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

 ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în :

  • Dosarul nr. 194/310/2019, aflat pe rolul Judecatoriei Sinaia, avand ca obiect servitute, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta;
  • Dosarul nr. 3920/105/2019, aflat pe rolul  Tribunalului Prahova, având ca obiect anulare act administrativ, precum si în dosarele ce pot derivă din acesta;
  • Dosarul ce va urma să se constituie pentru soluțíonarea problemelor litigioase privind neplata tarifelor de acces pe proprietatea orașului Sinaia cu rețele de cabluri de catre furnizorii de rețele de comunicații.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Compartimentul Juridic și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Consultati HCL NR.168 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.