Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 169 din 26 septembrie 2019

octombrie 16, 2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza SF + PT + DDE pentru obiectivul “Reparatie capitală copertină de acces in Centrul de Primire Urgențe (CPU)“

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 27912 / 23.09.2019 întocmit de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 27930 / 23.09.2019 întocmit de Compartimentul Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând referatul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reparație capitală copertină de acces în Centrul de Primire Urgențe (CPU)“, în valoare totală de 398.335,30 lei fără TVA, din care C + M 356.462,19 lei fără TVA, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Investiții și Achiziții și Serviciul Buget din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Consultati HCL NR.169 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.