Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 170 din 26 septembrie 2019

octombrie 28, 2019

Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/11.06.2019 referitoare la  aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea “Achiziționării a doua aparate de ventilație mecanică și a cinci paturi ATI, necesare dotarii Spitalului Orasenesc Sinaia” 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28075/24.09.2019 întocmit de  Primarul orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 28087 / 24.09.2019, intocmit de Compartimentul Investiții si Achiziții  din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

– Adresa Spitalului Orășenesc Sinaia înregistrată la Primăria Orașului Sinaia sub nr. 27293/11.09.2019

–  Hotărârea Consiliului Local  nr.126/11.07.2019

– Contractele de Asociere nr. 860 si nr. 4238/19.07.2019 încheiate între Județul Prahova si Orasul Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) si alin. (9) lit. c) coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART. 1. –  Se aprobă modificarea si completarea art. 1-5 din Hotărârea Consiliului Local nr.  126/11.07.2019 după cum urmează:

”Art. 1.  – Se aprobă asocierea dintre Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova si Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea “Achizitionării a unui aparat de ventilație mecanică, necesar dotării Spitalului Orășenesc Sinaia”.

Art. 2. – Se aprobă contribuția Orașului Sinaia de cofinanțare în procent de 10% din suma alocata de Județul Prahova pentru obiectivul menționat la art. 1, respectiv 12.600 lei.

Art. 3. – Se aproba asocierea dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea “Achizitionarii a cinci paturi ATI, necesare dotarii Spitalului Orasenesc Sinaia”.

 Art. 4.Se aprobă contribuția Orașului Sinaia de cofinanțare în procent de 10% din suma alocată de Județul Prahova pentru obiectivul menționat la art. 3, respectiv 10.400 lei.

Art. 5. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia pentru semnarea Actelor aditionale/Contracte de asociere in numele Orasului Sinaia, judetul Prahova.”

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții, Patrimoniu si Protecție Civilă și Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Consultati HCL NR.170 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.