Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 171 din 26 septembrie 2019

octombrie 28, 2019

Privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întretinere si reparații rețele de iluminat public, verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente și sărbători  în orașul Sinaia

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al Primarului orasului Sinaia înregistrat sub   28100 / 25.09.2019.
  • Raportul de specialitate al Directiei Politia Locala, Departament Monitorizare si Control înregistrat sub nr. 20108 / 25.09.2019;

În conformitate cu :

  • Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
  • Legea 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata;
  • Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare

 In temeiul art. 129  alin.(2), lit.d), coroborat cu art. 139 alin.(3) și art. 196 alin. (1), lit.a)  din   Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 ART. 1. – Aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întretinere si reparații retele de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente si sarbatori  în orasul Sinaia, în baza studiului de oportunitate anexat.

 ART. 2. – Aproba Studiul de oportunitate  privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de intretinere si reparatii retele de iluminat public  în orasul Sinaia.

 ART. 3. – Aproba Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de iluminat public al orasului Sinaia, conform  ANEXEI 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

 ART. 4. – Aproba Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, pentru activitatea de întretinere  si reparații retele de iluminat public conform  ANEXEI 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.5. – Aproba modelul contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din orasul Sinaia, având ca obiect activitatea de întretinere si reparatii rețele de iluminat public, conform  ANEXEI 3, parte integranta din prezenta hotărâre.

 ART. 6. –  Aproba durata delegarii de gestiune  pentru o perioada 5 ani.

 ART. 7. – La data intrarii în vigoare a prezentei,  se revocă  Hotărârea Consiliului Local nr. 179/12.10.2017.

 ART. 8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală, Serviciul Politici Publice și Serviciul Investitii, Patrimoniu și Protecție Civilă din cadrul Primariei orașului Sinaia.

Consultati HCL NR.171 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.