Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 172 din 26 septembrie 2019

octombrie 28, 2019

Privind eliberarea de abonamente de parcare  rezidențială pe raza orașului Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la nr.27.820/23.09.2019, inițiat de Primarul orașului Sinaia și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr.27.836/23.09.2019;

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.89/2008 de eliberarea de abonamente de parcare  rezidențială pe raza orașului Sinaia;

Ținând cont de dispozițiile O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 Având în vedere dispozițiile Ordonanței 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.(2), lit.b), c), d), alin.(4), lit.c), alin.(6), lit.b), alin.(7), lit.k), m), coroborat cu art. 139 alin.(3) ;i art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea  Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2008, cu toate modificările ulterioare.

 ART. 2 – Se anulează toate abonamentele de parcare de pe raza orașului Sinaia care intră sub incidența prezentei hotărâri, cu returnarea sumelor aferente perioadei în care posesorul nu a beneficiat de abonamentul de parcare, începând cu data de 1 noiembrie 2019, data de la care se reia întregul proces de solicitare și eliberare abonamente de parcare rezidențială, după următorul calendar:

 • Depunere solicitări în perioada 1-31.11.2019,
 • Eliberare abonamente parcare rezidențială în perioada 16-31.12.2019.

 ART. 3 Aprobă condițiile obligatorii pentru solicitarea abonamentului de parcare rezidențială pentru persoanele fizice:

 1. a) domiciliul stabil în orașul Sinaia cu mențiunea ca locul de parcare solicitat să fie amplasat în proximitatea solicitantului (copie CI/BI);
 2. b) reședință în orașul Sinaia (copie CI/BI cu mențiunea “stabilit reședința în orașul Sinaia” în termen de valabilitate);
 3. c) dovada proprietății unui autovehicul aflat în circulație (copie certificat înmatriculare auto cu ITP valabilă);
 4. d) dovada posesiei unui autovehicul (copie proces verbal de predare-primire și contract de muncă pentru autovehicule de serviciu sau dovada că autovehiculul face obiectul unui contract de leasing);
 5. e) dovada dreptului de a conduce un autovehicul pe drumurile publice (copie permis de conducere);
 6. f) cerere scrisă (cerere tip);
 7. g) dovada achitării impozitelor și taxelor către bugetul local la zi (verificare internă).

ART. 4 – Aproba condițiile obligatorii pentru solicitarea abonamentului de parcare rezidențială pentru persoanele juridice, altele decât unitățile de cazare și alimentație publică:

 1. a) dovada proprietății unui autovehicul (copie talon);
 2. b) copie CUI;
 3. c) dovada achitării impozitelor către bugetul local la zi;
 4. d) dovada că solicitantul este administratorul firmei și că acesta are domiciliul stabil acolo unde este solicitat locul de parcare
 5. e) cerere scrisă (cerere tip).

ART. 5 – Aprobă următoarele categorii de criterii cumulative de eliberare a abonamentelor de parcare rezidențială, în ordinea priorității lor, după cum urmează:

 • Categoria 1 de prioritate:
 1. a) persoane cu domiciliul stabil în orașul Sinaia;
 2. b) persoane ce fac dovada proprietății unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu             al solicitantului;
 3. c) persoane ce fac dovada deținerii permisului de conducere categoria B.
 • Categoria 2 de prioritate:
 1. a) persoane cu domiciliul stabil în orașul Sinaia;
 2. b) persoane ce fac dovada posesiei unui autovehicul de serviciu sau care dețin un autovehicul  în baza unui contract de leasing;
 3. c) persoane ce fac dovada deținerii permisului de conducere categoria B;
 • Categoria 3 de prioritate:
 1. a) persoane cu domiciliul stabil în orașul Sinaia;
 2. b) persoane ce dețin a 2-a mașină în proprietate înmatriculat la adresa de domiciliu a solicitantului;
 3. c) persoane ce fac dovada deținerii permisului de conducere categoria B;
 • Categoria 4 de prioritate:
 1. a) persoane care și-au stabilit reședința în orașul Sinaia;
 2. b) persoane ce fac dovada proprietății unui autovehicul aflat în circulație;
 3. c) persoane ce fac dovada deținerii permisului de conducere categoria B;;
 • Categoria 5 de prioritate:
 1. a) persoane care și-au stabilit reședința în orașul Sinaia;
 2. b) persoane ce fac dovada posesiei unui autovehicul de serviciu sau care dețin un autovehicul  în baza unui contract de leasing;
 3. c) persoane ce fac dovada deținerii permisului de conducere categoria B

Prioritatea acordării abonamentelor de parcare se face conform categoriilor de prioritate menționate anterior, astfel:

1) – persoane fizice;

2) – persoane juridice;

În situație în care doi solicitanți îndeplinesc cumulativ aceleași criterii de prioritate și solicită același loc de parcare, prioritatea va avea cel care a depus primul cererea de eliberare abonament parcare rezidențială.

Eliberarea de abonamente se face astfel:

 • în funcție de numărul de locuri de parcare existente și marcate pentru fiecare zonă / cartier;
 • maxim 2 locuri de parcare/ unitate locativă;
 • cu dovada achitării sumei aferente perioadei de valabilitate a abonamentului (copie chitanță).

ART. 6 – Persoanele care intră sub incidența legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au prioritate în acordarea abonamentelor de parcare rezidențială și beneficiază de acestea în mod gratuit.

ART. 7 – Aprobă inventarierea și marcarea tuturor spațiilor de parcare rezidențială de pe raza orașului Sinaia după următoarea formulă:

 1. a) cartier-zonă / stradă / număr – loc;
 2. b) marcarea locurilor de parcare pentru care s-au eliberat abonamente se va face prin bulină galbenă;
 3. c) un procent de 2% din totalul spațiilor de parcare rezidențială aferente fiecărei străzi va fi considerat spațiu de parcare publică gratuită, acesta fiind marcat specific;

ART. 8 – Aprobă următoarele sume aferente perioadelor de abonament pentru:

 1. persoanele fizice:
 2. a) pentru solicitanții care se încadrează în categoriile 1 și 2 de prioritate, pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni suma de: 150 lei inclusiv TVA;
 3. b) pentru solicitanții care se încadrează în categoria 3 de prioritate, pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni suma de: 200 lei inclusiv TVA;
 4. c) pentru solicitanții care se încadrează în categoriile 4 și 5 de prioritate, pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni suma de: 300 lei inclusiv TVA;
 5. d) solicitanții – posesori de autovehicule hybrid – beneficiază de o reducere de 50% din tariful aferent categoriei la care se încadrează;
 6. e) solicitanții – posesori de autovehicule electrice – beneficiază de reducere de 100% din tariful aferent categoriei la care se încadrează.
 7. persoanele juridice:
 8. a) pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni, pentru societati cu sediul social în Sinaia, suma de: 500 lei plus TVA;
 9. b) pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni, pentru societati cu sediul social în alte localități, suma de: 800 lei plus TVA;

ART . 9 – Aprobă utilizarea  abonamentelor de parcare rezidențială în următorul interval orar:

 1. a)  între 16 :00 – 08:00 –  de luni până duminică- cu obligația ca abonamentul să fie afișat la vedere (parbrizul autovehiculului)
 2. b)  între 08:00 – 16:00 – locul de parcare se consideraă liber, putând fi utilizat de orice alt

ART. 10 – Aprobă modelul de:

 1. a) abonament tip care va contine obligatoriu următoarele date: FAȚĂ – numărul de înmatriculare al autovehiculului / perioada de valabilitate / numărul chitanței cu care s-a achitat abonamentul / numărul locului de parcare / strada / semnătura autorității emitente în original / ștampila instituției emitente în original / însemnele autorității emitente; VERSO – “Acest abonament de parcare este valabil în intervalul orar 16:00- 08:00 de luni până duminică. Pentru reînoirea abonamentului posesorul are obligația de a solicita în scris acest lucru cu minimum 14 zile lucrătoare înaintea expirării termenului de valabilitate”.
 2. b) indicator de atenționare pentru semnalizarea zonelor de parcare rezidențială.

ART. 11 – Prelungirea abonamentului și modificarea datelor autovehiculului:

 1. a) pentru reînoirea abonamentului posesorul are obligația de a solicita în scris acest lucru cu minimum 14 zile lucrătoare înaintea expirării termenului de valabilitate;
 2. b) în cazul modificării datelor care au stat la baza emiterii abonamentului de parcare rezidențială (ex: schimbarea numărului de înmatriculare, schimbarea certificatului de înmatriculare, achiziționarea unui alt autovehicul, schimbarea cărții de identitate) posesorul abonamentului de parcare rezidențială are obligația de a solicita eliberarea unui nou abonament.

ART. 12 – Constituie contravenție parcarea (oprirea interzisă, staționarea interzisă pe domeniul public) în intervalul orar 16:00 – 08:00 de luni până duminică pe un loc de parcare marcat  pentru care este eliberat un abonament.

ART. 13 – Sancțiunile pentru oprirea interzisă pe domeniul public, numai pentru zonele unde prezenta hotărâre își are obiectul (abonamente parcare rezidențială) se aplică astfel:

 1. a) imobilizarea roților autovehicului;
 2. b) prevederile Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobate prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător;

 ART. 14 – Pentru procedura de deblocare a roților autovehiculului se aplică prevederile HCL 88/2008 privind “Asigurarea liberei circulații a autovehiculelor prin fluidizarea traficului pe drumurile publice pe raza orașului Sinaia”.

ART. 15 – Constatarea opririi/parcării neregulamentare se face de către agenții constatatori ai Poliției Române, Poliției  Locală Sinaia, Jandarmeriei Române și împuterniciți ai Primarului Orașului Sinaia.

ART. 16 – Sumele încasate prin aplicarea prezentei hotărâri constituie venit la bugetul local al orașului Sinaia.

ART. 17 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Direcția Poliția Locală, Serviciul Buget – Biroul Taxe și Impozite.

Consultati HCL NR.172 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.