Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 173 din 26 septembrie 2019

octombrie 28, 2019

Privind predarea către SDEE Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Ploiesti a capacitatilor energetice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de retehnologizare/reabilitare/modernizare a rețelelor electrice si introducerea in subteran a retelei de joasa tensiune și a branșamentelor existente în Orașul Sinaia pe Bulevardul Republicii, Bulevardul Carol I și Bulevardul Ferdinand, conform proiectului Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane Oraș  Sinaia ”Via Sinaia Design – Verde Deschis”

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28306/26.09.2019, întocmit de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28335/26.09.2019 întocmit de Serviciul Investitii, Patrimoniu și Protecție Civilă prin care se propune predarea către SDEE Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Ploiesti a capacitatilor energetice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de retehnologizare/reabilitare/modernizare a rețelelor electrice și introducerea in subteran a retelei de joasă tensiune și a branșamentelor existente în Orașul Sinaia pe Bulevardul Republicii, Bulevardul Carol I și Bulevardul Ferdinand, conform proiectului Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane Oraș  Sinaia ”Via Sinaia Design – Verde Deschis”;

În conformitate cu  :

– Sentința civilă nr. 647/19.03.2018 prin care SDEE Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Ploiesti, în calitate de pârât este obligată la plata sumei de 1.910.589,82 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate de Orașul Sinaia și valoarea dobânzilor legale;

– Extrasul de cont reprezentând dovada îndeplinirii obligației de plată de către  SDEE Muntenia Nord;

– Adresele SDEE Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Ploiesti prin care solicită îndeplinirea formalităților de predare – primire a capacităților energetice;

În temeiul art. 129 alin.(14) coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 ART. 1. – Se aprobă predarea către SDEE Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Ploiesti a capacitatilor energetice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de retehnologizare/reabilitare/modernizare a rețelelor electrice și introducerea în subteran a rețelei de joasă tensiune și a branșamentelor existente în Orașul Sinaia pe Bulevardul Republicii, Bulevardul Carol I și Bulevardul Ferdinand, conform proiectului Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane Oraș  Sinaia ”Via Sinaia Design – Verde Deschis” împreună cu documentația aferentă acestor instalații.

ART. 2. – Predarea-primirea capacităților se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri  vor fi aduse la îndeplinire de  Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă și Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Consultati HCL NR.173 din 26 septembrie 2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.