Administrație Publică

Anunt concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de executie de Consilier juridic clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publică

octombrie 30, 2019

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de  executie de:

 • Consilier juridic clasa I grad asistent  în cadrul  Compartimentului  juridic, contencios administrativ si administratie publică

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 02.12.2019,ora 10

Data sustinere proba interviu : 04.12.2019

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :

30.10.2019 – 18.11.2019

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

–  consultanta, asistenta si reprezentarea autoritatii

–  apara drepturile si interesele legitime ale institutiei in raporturile  cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina;

 2.Responsabilitati :

 • Raspunde de consultanta, asistenta si reprezentarea institutiei, apararea drepturilor si intereselor legitime ale acesteia in raporturile cu alte autoritati, institutii de orice natura precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina, in cauzele repartizate ;
 • Organizeaza dosarele repartizate si tine evidenta acestora in registre speciale ;
 • Pledeaza cu demnitate si competenta in fata instantei prevalandu-se de toate drepturile procedurale pentru apararea institutiei ;
 • Organizeaza evidenta cauzelor la care institutia este parte prin programul informatic
 • Formuleaza in termen intampinari, note scrise, concluzii, ridica exceptii pentru buna aparare a institutiei ;
 • Raspunde de efectuarea in termen a cailor ordinare si extraordinare de atac si inaintarea lor instantelor competente ;
 • Tine evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele unitatii ;
 • Urmareste valorificarea hotararilor definitive si irevocabile obtinute in dosarele in care a asigurat reprezentarea ;

 3.Cunostinte :

– cunoasterea principiilor si practicilor juridice

4.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– Gândire independentă/critică ;

– Integritate/cosistenţă cognitiv-morală ;

– Conştientizare socială şi angajament ;

– Predispoziţie pentru muncă intensă şi invăţare profesională continuă; autenticitate  şi motivare intrinsecă a activităţilor profesionale ;

– Comunicare clară şi logică, receptivitate faţă de orice informaţie care ar putea îmbunătăţi mesajul; –    autocontol ;

– Conştiinciozitate si  respect .

– Perseverenta ;

-Competente dovedite de calculator : microsoft – office;

5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul  : stiinte juridice – specializare : drept .

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   1 an

6.Cum sa aplici :

Dosarul  de inscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

30 octombrie 2019 – 18 noiembrie 2019   si  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)curriculum vitae, modelul comun european;

3)copia actului de identitate;

4)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

6)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

7)declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia.

8)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

Optional  :

-alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

-alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

 • Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

 • Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ.
 • Constitutia Romaniei ;
 • Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr.134/2010 – Codul de procedura civila, republicata – cartea I, a II-a, a V – a
 • Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatilor de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Codul Civil titlul II- I  (contracte)

Regulamentul  general  privind protectia datelor 679/2016;

 

DESCARCĂ DOCUMENTE:

FIȘĂ POST

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Last modified: noiembrie 22, 2019

Comments are closed.