Administrație Publică

Anunt concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare și Control al Direcției Poliției Locale

octombrie 30, 2019

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de  executie  de :

 • inspector  clasa I grad asistent  în cadrul  Compartimentului monitorizare și control al Direcției Poliției Locale

 

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 02.12.2019,ora 10

Data sustinere proba interviu : 04.12.2019

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :

30.10.2019 – 18.11.2019

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– asigură aplicarea prevederilor Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmărind respectarea disciplinei în construcții pe teritoriul orașului Sinaia

– asigură aplicarea prevederilor Legii 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul orașului Sinaia

2.Responsabilitati :

 • asigură, urmărește și răspunde de respectarea legislației în domeniul construcțiilor și publicității stradale ;
 • desfășoară activitatea de monitorizare și control pe teritoriul orașului, încheie note de constatare, constată contravenții sau infracțiuni, aplică sancțiuni, referitoare la disciplina în construcții ;
 • verifică în teren starea clădirilor și impune proprietarilor acestora efectuarea lucrărilor de reparații la fațada imobilului ;
 • identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare și somează proprietarii pentru refacerea acestora ;
 • verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare și a respectării regulamentului de publicitate stradală aprobat la nivelul orașului Sinaia.

3.Cunostinte :

– Dezvoltare si planificare  urbana ;

– Proiectare, autorizare, realizare si identificare a constructiilor ;

– Inginerie si tehnologie ; 

4.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilitati de exprimare in scris si verbal,  de colaborare cu toti factorii de executie si de conducere ;

-intocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipa ;

-competente dovedite   : microsoft – office ,  social media ;

5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă întrunul din domeniile  :

arhitectură sau urbanism, știinte economice, științe juridice, ingineria mediului sau știința mediului .

-vechime  minimă in specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –  1 an

6.Cum sa aplici :

 • Dosarul de inscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

30 octombrie 2019 – 18 noiembrie 2019   si  va conţine în mod obligatoriu:

 • 1)formularul de înscriere ;
 • 2)curriculum vitae, modelul comun european;
 • 3)copia actului de identitate;
 • 4)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • 5)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • 6)copia adeverinţei medicale care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
 • 7)declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia.
 • 8)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

 Optional  :

 • alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;
 • alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri de specialitate

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

 

 Bibliografie :

 • Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ.
 • Constitutia Romaniei ;
 • Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată.
 • Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modif.și compl.ulterioare
 • Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată
 • Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.5/12.02.2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Sinaia

 

DESCARCĂ DOCUMENTE:

FIȘĂ POST

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Last modified: noiembrie 22, 2019

Comments are closed.