Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 174 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.  172/2019

Având în vedere Referatul de aprobare nr.30.762/21.10.2019, inițiat de Primarul orașului Sinaia și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr.30.765/21.10.2019;

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 172/20198 referitoare la  eliberarea de abonamente de parcare  rezidențială pe raza orașului Sinaia;

Ținând cont de dispozițile O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Tinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b), c), d), alin.4, lit.c), alin.6, lit.b) și alin.7, lit.k), m), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se modifică Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 172/2019  care va avea următorul cuprins:

“Se anulează toate abonamentele de parcare de pe raza orașului Sinaia care intră sub incidența prezentei hotărâri, începând cu data de 1 ianuarie 2020, cu returnarea sumelor aferente perioadei in care posesorul nu a beneficiat de abonamenul de parcare. Se reia întregul proces de solicitare și eliberare abonamente de parcare rezidențială, după următorul calendar:

  • Depunere solicitări în perioada 1-30.11.2019,
  • Eliberare abonamente parcare rezidențială în perioada 6-17.01.2020.”

 Art. 2. – Toate celelalte articole rămân neschimbate.

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Direcția Poliția Locală, Serviciul Buget – Biroul Taxe și Impozite.

Consultă HCL 174/2019 AICI

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.