Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 175 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” și în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, pentru anul școlar 2019 – 2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr.29.078/04.10.2019, inițiat de Primarul orașului Sinaia și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr.29.133/04.10.2019;

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere adresa  Colegiului Mihail Cantacuzino, înregistrata la Primăria orașului Sinaia sub nr.27.418/18.09.2019;

Ținând cont de prevederile art. 3, art. 4 alin.(1), lit.c), art.5, alin.(2), lit. a) coroborate cu prevederile art. 7, alin.(1), lit.b) din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învațământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Art.96, alin.(2) din Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Art. 11 alin.(4) litera e) din Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  Hotărârea Consiliului Local 4/2019 privind aprobarea rețelei școlare a orașului Sinaia în anul 2019 – 2020;

 În temeiul art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c), art. 139 alin.(1), coroborate cu art. 196 alin.(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. – Se desemnează reprezentanții Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” Sinaia, după cum urmează:

–      Remus David

–      Anca-Mariana Hogea

–      Vasile Gheorghe

Art.2. – Se aprobă numirea reprezentantului Consiliului local al orașului Sinaia în Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Colegiul ”Mihail Canracuzino” Sinaia, in persoana doamnei Georgiana-Ioana-Maria Crețu.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, directorul Colegiului ”Mihail Cantacuzino” și reprezentanții Consiliului local Sinaia numiți în Consiliul de administrație.

Consultă HCL 175/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.