Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 176 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.154/28.08.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei Sinaia

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub  nr.27905/23.09.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 29103/04.10.2019;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. (2) si (3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) și (3) și art. 196 alin (1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr.154/28.08.2019 privind “aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei Sinaia” cu următoarele activități:

  • consultanță juridică în ceea ce privește activitatea curentă a UAT Sinaia;
  • reprezentare în fața instanțelor de judecată, în dosarele în care Primarul orașului, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Sinaia va decide să fie externalizate.

Art. 2. – Se mandatează Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță și de asistență.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Compartimentul juridic  și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Consultă HCL 176/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.