Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 177 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.11 având numar cadastral 23174-C1-U12 către dl.Banu Constantin Ciprian

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.30455/16.10.2019 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.30473/16.10.2019;

– Procesul verbal nr.30218/15.10.2019 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.2097/2019 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.11 având numar cadastral 23174-C1-U12, intabulat în Cartea Funciară nr. 23174 a localității Sinaia, către dl.Banu Constantin Ciprian, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.17838/10.07.2017.

Art.2. – Prețul vânzării este de 129.705,71 lei, din care 1.409,84 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.30048/14.10.2019 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 19.262,93lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 19.262,93 lei + 1.409,84lei = 20.672,77 lei;
  • Restul de plată în valoare de 109.032,94 lei, în 120 rate lunare egale, conform graficului nr.30049/14.10.2019, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 16,05 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultă HCL 177/2019 AICI

 

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support