Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 177 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.11 având numar cadastral 23174-C1-U12 către dl.Banu Constantin Ciprian

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.30455/16.10.2019 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.30473/16.10.2019;

– Procesul verbal nr.30218/15.10.2019 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.2097/2019 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.11 având numar cadastral 23174-C1-U12, intabulat în Cartea Funciară nr. 23174 a localității Sinaia, către dl.Banu Constantin Ciprian, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.17838/10.07.2017.

Art.2. – Prețul vânzării este de 129.705,71 lei, din care 1.409,84 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.30048/14.10.2019 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 19.262,93lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 19.262,93 lei + 1.409,84lei = 20.672,77 lei;
  • Restul de plată în valoare de 109.032,94 lei, în 120 rate lunare egale, conform graficului nr.30049/14.10.2019, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 16,05 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultă HCL 177/2019 AICI

 

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.