Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 178 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind privind repartizarea locuintei sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari situata in Sinaia, str.Spitalului nr.2B, bl.E1, et.3, ap.13 către dl.Geană Sebastian

Având în vedere:

– Referatul de aprobare  întocmit de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia,  înregistrat sub nr.31257/24.10.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub nr.31260/24.10.2019 prin care propune aprobarea repartizarii garsonierei vacante;

– Procesul-verbal nr.31256/24.10.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.123/11.07.2019 privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc/ au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă repartizarea garsonierei situate în Sinaia, str.Spitalului nr.2B, bl.E1, et.3, ap.13 către dl.Geană Sebastian.

Art.2. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultă HCL 178/2019 AICI

 

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.