Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 179 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

privind  închirierea, prin licitație publică, a  unor spații destinate amplasării a 3 (trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apa precum și alte produse alimentare) aflate în administrarea Colegiului „M.Cantacuzino”

Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.31335/24.10.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub nr.31337/24.10.2019 prin care propune închirierea prin licitație publică, a  unor spații destinate amplasării a 3(trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apa precum și alte produse alimentare) aflate în administrarea Colegiului „M.Cantacuzino”;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu  prevederile art.129 alin.(1) și alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(6), lit.a),  art. 139 alin. (3) lit.g),  art.287 lit.b) și  art.332-art.348,  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică, a  unor spații destinate amplasării a 3(trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apa precum și alte produse alimentare) aflate în administrarea Colegiului „M.Cantacuzino”, conform anexei nr.1.

Art.2. – Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor menționate la art.1, conform anexelor 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8.

Art.3. – Prețul minim al inchirierii este de  20 euro/mp/lună.

Art.4. – Spațiul se închiriază pentru o perioadă de 1(unu) an cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

Art.5.- Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

Art.6. Compartimentul  Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultă HCL 179/2019 și anexele aferente AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.