Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 180 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind modificarea organigramei  și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Sinaia

Având in vedere referatul de aprobare al  Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr.27.633/19.09.2019 precum și raportul de specialitate înregistrat sub nr.27.634/19.09.2019 întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane  al  Primariei orașului Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In temeiul Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificarile si completările ulterioare ;

In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2)  litera a) și alin.(3)  litera c) , art.405, art.406, art.407, art.610 ,  art.611 si art.612 din   Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

In temeiul  art. 139 alin.(1), art.140  alin.(1), precum și  art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                           H O T A R A Ș T E  : 

 Art.1. – Aprobă organigrama si statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local, conform anexei nr.1 si  nr. anexei nr.2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului prin serviciile de specialitate.

Consultă HCL 180/2019 și anexele aferente AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.