Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 181 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  67/07.05.2012 privind vânzarea conform art.   8 din Legea 15/2003, a terenului situat in Sinaia, Calea Codrului nr. 14C, in suprafata de  233 mp, nr. cadastral 2270, carte funciara nr. 1952, ce face obiectul procesului verbal de atribuire in folosinta nr. 22879/09.12.2005

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31303 din 24.10.2019, întocmit  de Primarul Orașului Sinaia, prin care propune revocarea HCL nr. 67/07.05.2012 privind  vânzarea conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat in Sinaia, Calea    Codrului nr.    14C, in suprafata de 233  mp, nr. cadastral 2270, carte funciara nr. 1952, ce face obiectul procesului verbal de atribuire in folosinta nr. 22879/09.12.2005;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 31305 /24.10.2019  prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia revocarea HCL.   nr.67/07.05.2012       privind vânzarea conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat in  Sinaia, Calea Codrului nr. 14C, in suprafata de 233 mp, nr. cadastral 2270, carte funciara nr. 1952, ce face obiectul       procesului verbal de atribuire in folosinta nr. 22879/09.12.2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 67/07.05.2012  privind vânzarea conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat in Sinaia, Calea Codrului nr. 14C, in suprafata de 233 mp, nr. cadastral 2270, carte funciara nr. 1952, ce  face obiectul procesului verbal de atribuire in folosinta nr. 22879/09.12.2005;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b) și art. 139 alin.(2), coroborate cu  art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                              H O T A R A Ș T E  : 

      Art.1. – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67/07.05.2012 privind vânzarea  conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat in Sinaia, Calea Codrului nr. 14C, in      suprafata de 233 mp, nr. cadastral 2270, carte funciara nr. 1952, ce face obiectul procesului  verbal de atribuire în folosință nr. 22879/09.12.2005.

      Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și  Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Consultă HCL 181/2019 și anexele aferente AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.