Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 182 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 4951 / 11.08.1997 și actelor adiționale nr. 684 din 10.01.2012 și nr. 4401 din 21.02.2012, pentru terenul în suprafață de 1410 mp,   situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637 (nr. cad. vechi 166), CF nr. 22637 (nr. CF vechi 105 N/I)

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31243 din 23.10.2019 întocmit de   dl. David Remus si dl. Popa Gheorghe, consilieri locali;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31245 / 23.10.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea contractului de concesiune nr. 4951 / 11.08.1997 și actelor adiționale nr. 684 din 10.01.2012, nr. 4401 din 21.02.2012, pentru terenul în suprafață de 1410 mp,   situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637 (nr. cad. vechi 166), CF nr. 22637 (nr. CF vechi 105 N/I);

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere contractul de vânzare cumpărare nr. 1821/10.09.2019, autentificat de Societatea Profesională Notarială Mierosu Mihai Gabriel și Mierosu Carmen din Ploiești;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin. (1), lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ:

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                H O T A R A Ș T E  : 

 Art.1. Aprobă cesionarea către S.C. NEED PRO AUTOSERVICE S.R.L., CUI 29133153, a contractului de concesiune nr. 4951 / 11.08.1997 și actelor adiționale nr. 684 din 10.01.2012, nr. 4401 din 21.02.2012, pentru terenul în suprafață de 1410 mp,   situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637 (nr. cad. vechi 166), CF nr. 22637 (nr. CF vechi 105 N/I), ca urmare a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1821/10.09.2019.

Art.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune la contractul de concesiune nr. 4951 / 11.08.1997.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Consultă HCL 182/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.