Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 183 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă, nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian”, cod PH-II-m-B-16705

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31247 din 23.10.2019 întocmit de dl. David Remus, consilier local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă, nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian”, cod PH-II-m-B-16705, precum și Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 31249 /23.10.2019;

Văzând înștiințarea nr. 31096/23.10.2019 a Societății Profesională Notarială Ioniță Dorina și Bogasiu Gheorghe prin care solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă, nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian”, cod PH-II-m-B-16705;

Având în vedere adresa nr. 1596/11.10.2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova,  prin care face cunoscut că nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă, nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian”, cod PH-II-m-B-16705;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu art. 4, alin. (4) și (8), art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 422/18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) și alin. (4) lit. f), art. 139 alin.(3) lit. e) și art. 196 alin.(1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T A R A Ș T E  : 

Art.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă, nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian”, cod PH-II-m-B-16705, la prețul de 25.000 euro;

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Consultă HCL 183/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.