Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 184 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal (PUZ)-MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE P.U.G. PENTRU AMPLASARE PARCARE SUPRAETAJATĂ TIP ,,PARK&RIDE” STAŢIE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (S.studiat=11104 mp) – oraş Sinaia, nr. cadastrale 24714, 24716, 24717, 24816, 24719, tarlalele 25, 50, parcelele CC 36, Dr 35,  CC 7, CC 15, 15/1, str.Calea Prahovei (DN1), Bd.Carol I, Piaţa Democraţiei, Aleea Caraiman

Având în vedere :

Referatul de aprobare  înregistrat sub  nr.31456/25.10.2019 întocmit de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;

Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru  înregistrata la nr.31468/25.10.2019;

Avizul unic nr.2498/11.07.2019 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;

Raportul  informării şi consultării  publicului privind documentația PUZ “MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PUG (Suprafata studiată=11.104 mp.), beneficiar ORAŞUL SINAIA înregistrat sub nr.31468/25.10.2019;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor ,republicată ;

Ȋn temeiul prevederilor art.129 alin. (2),  lit. c), alin (6) lit.c), art.139 alin (3), lit. e), coroborate cu art.196 alin.(1) lit.(a )  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ ,

                                CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                           H O T A R A Ș T E  : 

 Art.1. – Aprobă  documentația de urbanism – Plan Urbanistic Zonal-MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE P.U.G. PENTRU AMPLASARE PARCARE SUPRAETAJATĂ TIP ,,PARK&RIDE” STAŢIE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (S.studiat=11104 mp) – oraş Sinaia, nr. cadastrale 24714, 24716, 24717, 24816, 24719, tarlalele 25, 50, parcelele CC 36, Dr 35,  CC 7, CC 15, 15/1, str.Calea Prahovei (DN1), Bd.Carol I, Piaţa Democraţiei, Aleea Caraiman.

Art.2. –  Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 10(zece) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

Art.3.  – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 Art.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică,  Instituţiei Prefectului Prahova, Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia .

Consultă HCL 184/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.