Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 185 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 126/11.06.2019 privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea “Achizitionarii a doua aparate de ventilatie mecanica si a cinci paturi ATI, necesare dotarii Spitalului Orasenesc Sinaia”

Văzând:

 – Adresa Spitalului Orasenesc Sinaia înregistrată la Primaria Orasului Sinaia sub nr. 27293 / 11.09.2019 ;

– Hotararea Consiliului Local nr.126/11.07.2019;

– Contractele de Asociere nr. 860 si 4238 / 19.07.2019 incheiate intre Judetul Prahova si Orasul Sinaia;

Având in vedere Referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 31427 / 25.10.2019 întocmit de Primarul orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate înregistrat sub  nr. 31487 / 25.10.2019, intocmit de Compartimentul Investitii si Achizitii din cadrul Primariei orasului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) si alin. (9) lit. c) coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. f)  ;i art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE:

 Art. 1. –  Se abrogă prevederile Hotararii Consiliului Local 170 / 2019.

Art. 2. – Se modifică repartizarea sumei de 160.000 lei de la obiectivul „Achiziționare două aparate de ventilație mecanică – Spitalul Orășenesc Sinaia” pentru finanțarea obiectivelor, astfel:

-„Achiziționare două aparate de ventilație mecanică – Spitalul Orășenesc Sinaia” – suma de 112.400 lei, echivalent pentru un aparat de ventilație mecanică; – „Dotare cu 5 paturi ATI – Spitalul Orașenesc Sinaia” – suma de 47.600 lei.

Art. 3. –  Se modifică corespunzator repartitiei de la Art. 2. suma totală la obiectivul „Dotare cu 5 paturi ATI – Spitalul Orașenesc Sinaia” devenind astfel 87.600 lei, echivalent pentru 2 paturi ATI.

Art. 4. Se aproba repartizarea contributiei Orasului Sinaia in procent de 10% din suma alocata de județul Prahova pentru cofinanțarea obiectivelor astfel:

-„Achiziționare două aparate de ventilație mecanică – Spitalul Orășenesc Sinaia” – suma de 12.600 lei, echivalent pentru un aparat de ventilație mecanică si – „Dotare cu 5 paturi ATI – Spitalul Orașenesc Sinaia” – suma de 10.400 lei, echivalent pentru 2 paturi ATI.

Art. 5. – Se mandateaza Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia pentru semnarea Actelor adiționale/Contracte de asociere în numele Orasului Sinaia, județul Prahova.

Art. 6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice ți Servicul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Secretarul orasului Sinaia, va comunica prezenta hotărâre compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei orasului Sinaia, Spitalului orășenesc Sinaia si Consiliului Județean Prahova.

Consultă HCL 185/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.