Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 186 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind modificarea si completarea HCL nr.77/03.05.2018 si HCL nr.260/17.12.2018 reprezentând  majorarea contribuției proprii cu suma de 1.571.887,47 lei la proiectul ECO-BUS

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 30711/18.10.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, precum și  raportul  de specialitate înregistrat  sub nr.31494  din 25.10.2019  prin care Serviciul de investiții si achiziții publice  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune majorarea contribuției proprii cu suma de 1.571.887,47 lei conform  HG 395/2016.

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În conformitate cu prevederile HG 395/2016 art.137 alin.(2) lit. e) si f) coroborat cu prevederile  Legii 98/2016 privind achizițiile publice art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) ;

În temeiul OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.129, alin.(1) și (2) lit.b) , coroborat cu alin.(4) lit.  a), art.139, alin.(3) litera a)   și art. 196 alin.(1), lit.a),

                                      CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                         H O T Ă R Ă Ș T E  :

Art. 1. –  Se aproba modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local  nr.77/03.05.2018, astfel :

”Se aprobă valoarea totală a proiectului „ECO-BUS”, în cuantum de 19.886.819,91 lei (inclusiv TVA).”

Art. 2. – Se aproba modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 260/17.12.2018 (prin care a fost modificat art. 3 din HCL 77/03.05.2018) astfel:

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA în cuantum de 4.281.526,21 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „ECO-BUS”, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 3.963.050,82 lei cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în valoare de 318.475,39 lei. ”

Aceste cheltuieli vor fi suportate atât din contractul de credit nr.20190802092 din data de 12.08.2019 încheiat cu Banca Comercială Română SA si/sau din Bugetul Local.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Investitii si Achizitii din cadrul Primăriei Oraș  Sinaia.

Consultă HCL 186/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.