Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 187 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind virarea la bugetul local  a tuturor  veniturilor  obținute  din chirii si concesiuni ale bunurilor proprietatea UAT Oraș  Sinaia de către  unitățile subordonate

Având în vedere  Referatul de aprobare înregistrat sub  nr.31.689/28.10.2019, întocmit de iniţiatorul proiectului de hotărâre, precum  şi Referatul  de specialitate înregistrat sub nr. 31.690 din 28.10.2018  al Serviciului  Buget si Resurse Umane,  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Văzând  raportul  comisiei de specialitate  al Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile  art.16. alin.(2) din Legea 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată ulterior;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.  (4) lit.a) și  art.333 alin. (3) și alin.(4);

În  temeiul art. 129 alin.(2),  lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), art.139 alin. (3), lit. a) și art. 196 alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Aprobă virarea trimestrială la bugetul local  de către unitățile subordonate: Clubul Sportiv Carpați Sinaia, Centrul Cultural Carmen Sylva, precum  și de către alte unități  (de învățământ ),  pe bază de documente justificative, a tuturor veniturilor obținute din chirii si concesiuni a bunurilor  proprietatea UAT Oraș Sinaia pe care le are în administrare și folosință.

Art.2  – Începând cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local nr. 33/31.03.2017 își încetează aplicabilitatea.

 Art.3  – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Sinaia și de către Clubul Sportiv Carpați Sinaia, Centrul Cultural Carmen Sylva  și alte unități  subordonate ce sunt subvenționate de la bugetul local.

Consultă HCL 187/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.