Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 189 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind aprobarea bugetului evenimentului ”5 Decembrie  – Aprinderea iluminatului  festiv 2019”

Având în vedere :

Referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 31788/28.10.2019, întocmit de  Primarul Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 31789/28.10.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin. (3), lit.a)  și art. 196 alin.(1), lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art. 1. – Aprobă efectuarea de cheltuieli conexe  organizării evenimentului ” 5 Decembrie  – Aprinderea iluminatului  festiv 2019” , în cuantum de 70.000 lei.

 Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Consultă HCL 189/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.