Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 190 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind  modificarea grilei de salarizare pentru  funcțiile publice și funcțiile  contractuale din administrația publică locală –   aparatul de specialitate al Primarului  orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia

Consiliul Local al orasului Sinaia , județul Prahova ;

Văzând referatul de aprobare nr. 31.589/28.10.2019 întocmit de Primarul orașului Sinaia  precum si raportul de specialitate nr. 33.591/28.10.2019 întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane  al  Primăriei orașului Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În temeiul  art.129 alin.(2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c), 139 alin.(1) , art.140  alin.(1) precum și al art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

             Art.1. – Aprobă modificarea grilei privind stabilirea salariilor de bază pe grade/trepte profesionale si gradații corespunzatoare vechimii în muncă, personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice : serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, serviciul public de salvamont, centrul national de informare si promovare turistică si centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situații de risc, servicii aflate în subordinea Consiliului Local, conform anexei nr.1 si anexei nr.2, care fac  parte integranta  din prezenta  hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Buget si Resurse Umane.

Consultă HCL 190/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.