Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 191 din 20 noiembrie 2019

decembrie 10, 2019

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Având in vedere referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 33.363 din 05 noiembrie 2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre precum  şi  raportul  de specialitate înregistrat sub nr.33.364 din 05.11.2019  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere referatul   comisiei de specialitate  a Consiliului Local

În baza Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.  273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată ;

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129, alin.(1) și  alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art. 139 alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1), lit.a),

 

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                            H O T Ă R Ă Ș T E:                                      

      ART. 1. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    595.000 lei
a)      Taxă de promovare a localității (12.07.00)

b)      Taxă autorizație de construcție ( 16.02.50)

c)      Venituri din donații și sponsorizări (37.02.01)

d)     Venituri din vânzarea unor bunuri (39.02.07)

 

50.000 lei

225.000 lei

270.000 lei

50.000 lei

 

    II. CHELTUIELI : 595.000 lei
Cap.70  ” SERV. DEZV ȘI LOCUINȚE ” 

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.30

            Achiziții ornamente iluminat festiv              

280.000 lei

80.000 lei

 

200.000 lei

Cap.74  ”PROTECȚIA  MEDIULUI” 

Titlul II Bunuri și servicii

170.000 lei

170.000 lei

Cap.84.00  ”TRANSPORTURI” 

Titlul XIII Active nefinanciare 84.02.50-71.01.02

      Achiziție utilaj multifunctional pentru deszapezit 410.000lei +37.000 =447.000 lei

      Achiziție tractor cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase  250.000 lei +40.000 lei = 434.000 lei   

     Titlul XVII   Rambursări de credite  84.03.03-81.02.01    

-93.000 lei

 

37.000 lei

 

40.000 lei

 

-170.000  lei

Cap.87.00  ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE” 

       Titlul II Bunuri și servicii

Cap.87.04. 20.30.30  + 270.000

20.01.09   –   80.000

Cap.87.50. 20.01.30         3.000

20.05.30       45.000

238.000 lei

 

190.000 lei

 

48.000 lei

 G. BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII 

    I. VENITURI :    14.000 lei
a)      Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.50)

 

14.000 lei

 

    II. CHELTUIELI : 14.000 lei

 

Cap.67  ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE” 

             Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri și servicii

                

14.000 lei

-75.000 lei

89.000 lei

   ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Consultă HCL 190/2019 AICI

 

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.