Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 192 din 20 noiembrie 2019

decembrie 10, 2019

Privind revocarea  HCL nr.133/28.08.2019 și aprobarea creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2019- 2020, la obiectivele de investiţii ”Achiziție  utilaj multifuncțional pentru deszăpezit” și ”Achiziție tractor cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase” 

Având in vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr.33.486 din  06 noiembrie 2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre,  raportul  de specialitate înregistrat sub nr.33.489 din  06.11.2019 al  Serviciului Buget şi Resurse Umane şi  referatul înregistrat sub  nr.33.368  din 05.11.2019 al Serviciului de investiții și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.133/28.08.2019 reprezentand aprobarea  creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2019- 2020, la obiectivul de investiţii ”Achiziție  utilaj multifuncțional pentru deszăpezit” și  ”Achiziție tractor cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase”; 

Având în vedere referatul   comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În conformitate cu pevederile art.4 din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luând în considerere Pct.1 din anexa la  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și  plata  cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentulor bugetare și legale, actualizat si art. 1 din ordinal Ministrului Finantelor Publice nr. 547/20.03.2009 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și  plata  cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentulor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002;

În temeiul art. 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.b), art. 139 alin.(3), lit.b) și art. 196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :                                            

         ART.1 –   Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/28.08.2019.

        ART.2 – Aprobă creditul de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2019-2020, pentru obiectivele de investiţii ”Achiziție  utilaj multifuncțional pentru deszăpezit” și ”Achiziție tractor  cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase” astfel :

Nr. crt. Cap.84.02 Transporturi Total credit de angajament Anul 2019 Anul 2020
1 Achiziție utilaj multifuncțional pentru  deszăpezit  

1.119.000

 

447.000

 

672.000

2 Achiziție tractor cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase 724.0000 290.000 434.000
  TOTAL : 1.843.000 737.000 1.106.000

  cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase” astfel :       

ART.3 – Prevederile prezentei hotărâri, vor  fi a duse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș Sinaia.

Consultă HCL 192/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.