Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 194 din 20 noiembrie 2019

decembrie 10, 2019

 Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr.34644/15.11.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, contencios administrativ și administratie publică, înregistrat sub  nr.34685/15.11.2019;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) și (3) și art. 196 alin (1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în:

1). – dosarul nr.2032/310/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Sinaia, având ca obiect obligație   de a face, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta;

2). – dosarul nr.1223/310/2015 – recurs, aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, având ca obiect revendicare imobiliară, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta;

3).- dosarul nr.30503/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect menținere contract concesiune, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice, Serviciul Buget si Compatimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Consultă HCL 194/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.