Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 197 din 20 noiembrie 2019

decembrie 10, 2019

Privind aprobarea bugetului evenimentului ”22 decembrie 2019 – Ziua Revoluției 2019”

Având în vedere :

Referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 35080/19.11.2019, întocmit de  Primarul Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 35081/19.11.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin.(1), lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă efectuarea de cheltuieli conexe organizării evenimentului ” 22 decembrie – Ziua Revoluției 2019”,  în cuantum de 25.000 lei.

 Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Consultă HCL 197/2019  AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.