Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 199 din 11 decembrie 2019

decembrie 17, 2019

Privind aprobarea creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale     bugetului de   venituri și cheltuieli în  perioada  2020- 2024, reperezentând             obiectivul de investiţii  ”Construire Spital Orasenesc Sinaia”

            Având in vedere referatul de aprobare  nr.37.111 din  05 decembrie 2019, întocmit de inițiatorul   proiectului de hotărâre,  raportul  de specialitate nr.37.112 din  05.12.2019 al  Serviciul Buget şi   Resurse Umane şi  referatul  nr.36.926  din 04.12.2019 al      Serviciului de Investiţii şi Achiziţii     Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului            orașului Sinaia, prin care se propune   aprobarea  creditului de angajament  pentru acțiuni      multianuale ale bugetului de venituri și          cheltuieli în  perioada  2020- 2024, reperezentând obiectivul de investiţii  ”Construire Spital      Orășenesc Sinaia” ;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În conformitate cu pevederile art.4 din  Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale              modificată si completată.

Luând în considerare Pct.1 din anexa care face parte integrantă din Ordinul  Ministrului            Finanțelor  Publice nr.1792/24.12.2012, actualizat și Art.1 din Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice   nr.547/20.03.2009 pentru  modificarea și completarea Normelor Metodologice privind angajare, lichidarea si ordonantarea la plata  a cheltuielilor  instituțiile publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002

În temeiul art. 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.b), art. 139 alin.(3), lit.b) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E:                                            

         ART.1. –  Aproba creditul de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada 2020-2024, pentru obiectivul de investiţii ”Construire Spital Orașenesc Sinaia”, astfel :

  • lei
Nr.crt. Cap.66.02 Sănătate  Total credit de angajament Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024

 

1 Construire Spital Orășenesc Sinaia 42.620.000 8.524.000

 

8.524.000

 

8.524.000 8.524.000 8.524.000

ART.2 – Prevederile prezentei hotărâri, vor  fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 199_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.