Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 200 din 11 decembrie 2019

decembrie 17, 2019

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia / Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub  nr.36934/05.12.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 36979/05.12.2019;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. (2) si (3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) și (3) și art. 196 alin (1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în:

  1. dosarul nr.5291/105/2019, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, având ca obiect anulare act emis de autorități publice locale – HCL nr.92/30.05.2019, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta;
  2. dosarul nr.5510/105/2019, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, având ca obiect acțiune în constatare, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta.

Art. 2. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 200_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.