Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 198 din 11 decembrie 2019

decembrie 17, 2019

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 

            Având in vedere referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 36.799 din 04 decembrie 2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre precum  şi  raportul  de specialitate înregistrat sub nr.36.800 din 04.12.2019  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere referatul   comisiei de specialitate  a Consiliului Local;

În baza Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.  273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată ;

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art. 139 alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:      

ART. 1. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 astfel :

 A.BUGET LOCAL                                             

    I. VENITURI :    -17.251.000 lei
a)      Impozit venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoanelor (03.02.18) ;

b)      Impozit cladiri persoane juridice  (07.02.01.02)

c)      Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nielul comunelor, oraselor, municipiilor

-drepturi copii cu cerinte educationale speciale cf. HG nr. 904/2014 (11.02.02) ;

d)     Taxă de promovare a localității (12.07.00) ;

e)      Venituri din vânzarea unor bunuri (39.02.07) ;

f)       Subventii de la bugetele de stat  catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate  din fonduri externe nerambursabile  (FEN) ( 42.02.69) ;

g)      Sume primite  in contul platilor efectuate in anul curent (48.02.01.01) ;

h)      Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (48.02.01.02) ;

110.000 lei

 

100.000 lei

 

-6.000 lei

 

 

200.000 lei

480.000 lei

 

-3.165.000 lei

 

-14.600.000 lei

 

-370.000 lei

    II. CHELTUIELI : -17.251.000 lei
          Cap.51  AUTORITĂȚI  PUBLICE”

Titlul II Bunuri și servicii

49.000 lei

49.000 lei

 

 

Cap.55 ”TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA”

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul III Dobânzi (30.01.02)

0 lei

85.300 lei

-85.300 lei

 

Cap.65  ”ÎNVĂȚĂMÂNT” 

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul IX Asistenta sociala –Ajutoare sociale in numerar CES

Titlul X Proiecte cu finantare din Fonduri externe

nerambursabile

    Centrul multifuncțional educațional-recreațional ZINO

Finanțare naționala  (58.01.01)   10.000 lei

Finantare externa nerambursabila( 58.01.02)  60.000 lei

 

 

114.000 lei

50.000 lei

-6.000 lei

70.000 lei

Cap.66  ”SĂNĂTATE ”

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.30

Construire spital orasenesc Sinaia

Titlul XIX Plati efectuate din anii precedenti-SD

 

Titlul X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile

Dotare ambulatoriu spital

Finanțare naționala  (58.01.01)  – 1.395.000 lei

Finantare externa nerambursabila (58.01.02 )  -3.490.000 lei

 

-4.884.000 lei

1.000 lei

 

7.300 lei

-7.300 lei

 

-4.885.000 lei

 

 

Cap.67  ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE” 

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile

Gradină Publică Parc Știrbei

Finanțare naționala  (58.01.01 ) – 300.000 lei

Finantare externa nerambursabila (58.01.02)   -2.000.000 lei

-2.100.000 lei

200.000 lei

-2.300.000 lei

Cap.70   ” SERV. DEZV.LOCUIȚNE ” 

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile

Eficienta energetică

Finanțare naționala  (58.01.01)  – 530.000 lei

Finantare externa nerambursabila( 58.01.02)   -3.580.000 lei

Titlul X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile

 Centrul S loc de bine

Finanțare naționala  (58.01.01)   3.000 lei

Finantare externa nerambursabila( 58.01.02)  7.000 lei

Cheltuieli neeligibile (58.01.03)  60.000 lei

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.30 

Reabilitare sistem de iluminat public

Titlul XVII Rambursari de credite (81.02.01)

-3.940.000 lei

2.700 lei

-4.110.000 lei

 

 

 

70.000 lei

 

 

 

 

 

100.000 lei

-2.700 lei

Cap.74   ”PROTECȚIA  MEDIULUI”

  Titlul II Bunuri și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.30 

  Platforme supraterane pentru colectarea selectiva a desurilor

Titlul XIX Plati efectuate din anii precedenti  -SF

15.000 lei

3.200 lei

15.000 lei

 

–          3.200 lei

 

Cap.84.00  ”TRANSPORTURI” 

Titlul II Bunuri și servicii

 

 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile

      1.ECO-BUS

Finanțare naționala  58.01.01  – 620.000 lei

Finantare externa nerambursabila 58.01.02   -3.910.000

2.PARK & RIDE

Finanțare naționala  58.01.01  – 270.000 lei

Finantare externa nerambursabila 58.01.02   -1.810.000

3.NOCO2

Finanțare naționala  58.01.01  – 45.000 lei

Finantare externa nerambursabila 58.01.02   -325.000

Titlul XVII Rambursari de credite

-6.680.000 lei

505.000 lei

 

-6.980.000 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          205.000 lei

Cap.87.00 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE  ”  

       Titlul II Bunuri și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.02

Achizitie echipamente salvamont (Snowmobil utilitar, Sanie

transport accidentați, rucsaci  avalalanșe Tip PIPS)

Titlul XVII Rambursari de credite

175.000 lei

100.000 lei

 

123.900 lei

 

-48.900 lei

 ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget

și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 198_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.