Administrație Publică

Anunt scoatere la licitație publică cu ofertă în plic închis a 3 spații destinate amplasării a 3 automate pentru comercializarea de produse alimentare amplasate în interiorul Colegiului “Mihail Cantacuzino“, Școlii Gimnaziale “Principesa Maria” și al Școlii Gimnaziale “George Enescu”

decembrie 20, 2019

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI SINAIA
Nr. 38611 din 18.12.2019

C A T R E ,

REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

Mica publicitate –

Vă rugăm să publicați în Monitorul Oficial partea a VI-a până în data de 23.12.2019, anunțul de mai jos:

………………………………………………………………………………………

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SINAIA cu sediul administrativ în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int.125, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: marilena.boteanu@primaria-sinaia.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii:scoaterea la licitație publică cu ofertă în plic închis, a 3 spații destinate amplasării a 3 automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apă, etc).Spațiile în suprafață de câte 1mp fiecare, fac parte din domeniul public al UAT Sinaia și sunt amplasate în interiorul Colegiului “M. Cantacuzino” – CF 23772, nr.cadastral 23772-C1, Școlii Gimnaziale “Principesa Maria” – CF 24895, nr.cadastral 24895-C1 și al Școlii Gimnaziale “George Enescu”-CF 24753, nr.cadastral 24753-C1.

Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.179/30.10.2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

300 lei / exemplar, ce se achită la caserie.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 06.01.2020, ora 13.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.01.2020, ora 13.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

14.01.2020, ora 11.00, Primăria Orasului Sinaia Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, sala 1, etaj 1.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Valeni nr. 44, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 18.12.2019.

……………………………………………………………………………………………

                  PRIMAR,                                                            SECRETAR GENERAL,

              VLAD OPREA                                                      BEATRICE RĂDULESCU

Last modified: decembrie 20, 2019

Comments are closed.