Administrație Publică

Proces-verbal sedinta ordinara Consiliu Local din 30 octombrie 2019

ianuarie 17, 2020

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat astăzi 30 octombrie 2019, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 251/25.10.2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Dna. Beatrice Rădulescu, secretarul oraşului Sinaia, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat dl. cons. Boteanu George și dl. cons. Milos Călin.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, prin e-mail.

La şedinţă participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, dna. Beatrice Rădulescu, secretarul oraşului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraş Sinaia, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia, dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dna. Avrămescu Irina, șef Serviciu politici publice, dna. Boteanu Marilena, inspector Compartiment patrimoniu şi protecţie civilă și Maria Popescu, inspector Compartimentul juridic, contencios administrativ şi administraţie publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Participă la ședința în calitate de cetățeni dl. Rădulescu Eduard și dl. Subtirelu Gabriel.

Dl. primar Vlad Oprea, deschide lucrările şedinţei precizând că, membrii Consiliului local trebuie să facă propuneri pentru președintele de şedinţa deoarece mandatul de președinte ales pentru o perioadă de 3 luni al domnului Gheorghe Bădăran, a încetat.

Dl. cons. Popa Gheorghe îl propune ca președinte de şedinţa pentru o perioadă de 3 luni, pe dl. cons. Remus David.

Supusă aprobării, propunerea dlui Popa Gheorghe, se aprobă în unanimitate.

Dl. cons. Remus David, președintele de ședință le mulţumeşte celor prezenţi pentru încredere şi declară că, pe ordinea de zi iniţială sunt înscrise 13 puncte puncte la care se adaugă ordinea de zi suplimentară care are 5 puncte.

Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt intervenţii pe marginea ordinii de zi.

Întrucât nu mai sunt observaţii sau propuneri, președintele de ședință supune aprobării ordinea de zi inițială completată cu cele cinci proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi suplimentară care se votează în unanimitate.

Se trece la pct. 1 – Aprobarea procesului verbal al ședinței de consiliu din luna septembrie 2019.

Dl. Rădulescu Eduard intervine  și precizează că a făcut o cerere ca să participe la şedinţa Consiliului local și solicită să i se permită înscrierea la cuvânt,  la pct. 9.

Preşedintele de şedinţa ia la cunoştinţă de solicitare şi îl invită să ia loc şi să aştepte. I se va da cuvântul la punctul respectiv după ce va cerere acordul Consiliului Local.

În continuare, președintele de ședință întreabă dacă sunt intervenții pe marginea procesului verbal.

Deoarece nu sunt intervenții, supus la vot, procesul verbal al şedinţei din 26 septembrie 2019 se aprobă în unanimitate.

Urmează pct. 2. – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 172/2019 referitoare la eliberarea de abonamente de parcare rezidențială pe raza orașului Sinaia.

Dl. primar arata că este vorba despre modificarea termenelor de eliberare a abonamentelor pentru că nu exista timpul fizic ca să fie pregătite.

Dl. cons. Dimache Alin supune atenţiei art. 5 din hotararea inițială, referitor la categoriile de criterii cumulative de eliberare a abonamentelor de parcare rezidenţială, în ordinea priorităţii lor. Întreabă ce se întâmplă dacă doi cetăţeni depun cerere pentru acelaşi loc de parcare şi unul din ei deține acel loc dar nu depune primul cerere.

Dl. primar precizează că, hotărârea este aprobată și a fost deja comunicata, acum se fac doar clarificări legate numai de termen.

În ce priveşte prioritatea, cine este interesat va depune primul cerere şi acela va primi loc de parcare. Cererile se vor face pe zone și se va ţine cont de cei care au avut abonamente pentru locurile de parcare, dar nu pot fi aşteptaţi pentru că nu au depus cerere.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă dacă pentru strada Octavian Goga se vor elibera abonamente.

Dl. Primar îi răspunde că până la sfârşitul anului 2020 nu se vor elibera abonamente pentru că, parcarea este încă în termenul de gratuitate.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului” Mihail Cantacuzino” și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, pentru anul școlar 2019 – 2020.

Dl. Primar precizează că a propus să se menţină în Consiliul de administrație al Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia, aceiaşi reprezentanţi, respectiv dl. Remus David, dna. Anca Hogea şi dl. Vasile Gheorghe.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 4 – Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 154/28.08.2019 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru bună desfăşurare a acestei activităţi la nivelul Primăriei.

Președintele de ședință îi întreabă pe membrii consiliului dacă au întrebări pe marginea acestui proiect.

Dl. primar o întreabă pe dna secretar dacă are obiecţii.

Dna secretar precizează că, e un proiect de hotărâre pentru achiziţionare servicii juridice cum s-a mai prezentat Consiliului local.

Întrucât nu mai sunt și alte intervenții, supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL. Situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 15, bl.12, et.2, ap.11, către dl. Banu Constantin Ciprian.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 6 – Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei situată în Sinaia, str. Spitalului nr. 2 B, bl. E1, et.3, ap.13, către dl. Geană Sebastian.

Deoarece nu sunt întrebări, președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații destinate amplasării a 3 (trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apă, precum și alte produse alimentare) aflate în administrarea Colegiului” Mihail Cantacuzino”. Arata că preţul de pornire a licitaţiei este de 20 euro/mp/ lună.

Dl. cons. Crețu Pompiliu recomandă ca în caietul de sarcini produsele comercializate în aceste automate să se încadreze în prevederile Legii 123/2008.

Dna. Boteanu Marilena, inspector în cadrul Compartimentului Patrimoniu intervine precizând că, în documentaţia de licitaţie este trecută toată legislaţia privind alimentaţia sănătoasă a copiilor, nu numai această lege.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 8. – Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, precum şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului local Sinaia.

Dl. primar menţionează că, organigrama a fost actualizată conform Codului administrativ și cu suplimentarea celor 7 posturir pentru finanţare din fonduri europene. Prefectura a dat dreptul să fie trecute în organigramă.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 9 – Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 67/07.05.2012 referitoare la vânzarea conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 14C, în suprafaţa de 233 mp, nr. cadastral 2270, carte funciară nr. 1952, ce face obiectul procesului verbal de atribuire în folosința nr. 22879/09.12.2005.

Președintele de ședință arata că, este vorba despre o revocare a unei hotărâri de consiliu privind vânzare de teren în suprafaţa de 233 mp. din Calea Codului nr. 14 C. Motivul revocării este foarte clar, evaluarea a fost făcută în anul 2012 iar acum suntem în anul 2019. Preţul evaluării trebuie actualizat anual. Îi întreabă pe cei prezenţi dacă au întrebări.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă dacă anual se face evaluarea la toate contractele?

Președintele de ședință menționează că aproximativ anual. Oricum din 2012 până în 2019 au trecut 7 ani.

Dl. primar intervine precizând că nu se mai face evaluarea anual, ci la toate contractele se pun termene de cumpărare de  6 luni.

Îi invită pe membrii consiliului să-i adreseze întrebări dacă au nelămuriri.

Dl. cons. Vasile Gheorghe considera că cel în cauza trebuia să cumpere atunci când s-a aprobat hotărârea, dacă terenul a fost aşa de ieftin.

Preşedintele de şedinţa le reaminteşte ca în zona respectivă s-a vândut terenul cu preţul de 120 euro/mp., iar preţul care reiese din evaluare este mult mai mic, nu ştie cine ar acoperi prejudiciul creat la bugetul local. Propunerea lui în calitate de şef al comisiei de urbanism este să se refacă evaluarea şi să se discute din nou vânzarea ternului.

Dl. cons. Vasile Gheorghe este de acord cu propunerea dlui preşedinte dar, întreabă dacă toate contractele de vânzare cumpărare se aduc la zi, iar dl. cons. Alin Dimache întreabă de ce nu s-a vândut atunci terenul?

Dl. primar precizează că, dl. Rădulescu care se afla în sala de şedinţe, îi va răspunde.

Preşedintele de ședință îi răspunde dlui Vasile că toate contractele se onorează în 6 luni, deci, contractele au termen de punere în practică 6 luni de zile, iar dacă depăşesc termenul se reiau.

Dl. primar intervine precizând că, nu exista până în prezent niciun caz de aprobare şi nevânzare.

Președintele de ședință îi întreabă pe membrii Consiliului local dacă sunt de acord să i se dea cuvântul dlui Rădulescu Eduard.

Propunerea se aprobă în unanimitate.

Preşedintele de şedinţă îi dă cuvântul pentru 2 minute.

Dl. Rădulescu Eduard precizează că, în anul 2005 i s-a atribuit în folosinţă gratuită acest teren în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor. Spiritul legii era să ajute tinerii să-şi construiască o locuinţă personală pe acest teren cu posibilitatea să-şi cumpere terenul cu aprobarea Consiliului local. Afirma că acest teren este într-o pantă foarte accentuată și a trebuit să investească foarte mulţi bani să-l aducă la starea de a se putea construi pe el, nu are acces la strada principală, utilităţile le-a tras de foarte departe și a investit foarte mulţi bani. Acesta a fost şi motivul pentru care nu a solicitat și nu a putut să cumpere terenul în acest interval de timp. Hotărârea nu are termen, în niciun caz 6 luni cum spune dl. preşedinte, este fără termen, ea poate fi pusă în executare oricând. A făcut plata conform obligaţiei de plată a hotărârii în contul bancar dar dl. primar a refuzat banii.

Preşedintele de ședință îl întreabă dacă i s-a făcut o factură pentru plată pentru că nu se poate face plata fără un document de plată.

Dl. Rădulescu precizează că a întrebat la notariat și i s-a spus că nu trebuie factura.

Dl. primar îl întreabă pe dl. Rădulescu când a făcut plata.

Dl. Rădulescu arata că a făcut plata acum două săptămâni, hotărârea nu are termen de punere in aplicare şi din motive financiare nu a putut să cumpere mai devreme.

Dl. primar îl roagă să continue.

Dl. Rădulescu menţionează că a făcut o cerere domnului primar că să pună în executare hotărârea cum spune la art. 6” Primarul va pune în executare prezenta hotărâre” dar, au trecut 7 ani , a fost imputernicit de Consiliul local şi nu a dus la îndeplinire această hotărâre. I s-a răspuns că această hotărâre nu-și mai produce efecte şi vânzarea nu se mai poate realiza. Personal ştie că numai Consiliul local poate hotărî dacă să revoce sau nu, sau dacă îşi produce efecte sau nu o hotărâre. Primarul, conform Codului administrativ decât duce la îndeplinire hotărârile.

Dl. primar îl întreabă ce observaţii mai are de făcut şi dacă mai are ceva de spus.

Dl. Rădulescu arata că a făcut şi în instanţă o acţiune pentru obligaţia de a face ca să decidă un judecător independent dacă această hotărâre se pune în aplicare.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat.

În urma numărării voturilor de către dna secretar rezulta că au votat 7 consilieri  ” pentru” și 5” abțineri”.

Dna cons. Ariesan Aurora atrage atenţia că s-a greşit numărul votului pentru că au votat 10 consilieri” pentru”.

Se reia numărătoarea şi se obține următorul rezultat: 10 voturi” pentru” și 5” abțineri” (se abțin: dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Serbanoiu Spirica, dl. cons. Dimache Alin, dl. cons. Niche Alin și d-ra cons. Poponete Valentina Georgica.)

Dl. preşedinte de ședință întreabă dacă a trecut proiectul de hotărâre.

Dna secretar menţionează că nu a trecut pentru că nu a îndeplinit numărul de voturi prevăzut de lege, respectiv doua treimi.

Dl. primar solicita să fie mentionati  în procesul verbal consilierii care sunt impotriva acestui proiect care vor fi răspunzători direct de prejudicierea bugetului local.

Dl. Valerie Marian Panait,  administrator public intervine precizand că, după noul cod administrativ toate abtinerile și voturile negative  trebuie  motivate personal de fiecare consilier.

În continuare, dl. primar arata că, dl. Rădulescu a făcut plata acum 2 săptămâni fără să informeze pe nimeni. Primăria i-a dat un răspuns pe care-l citeşte și care se afla anexat la procesul verbal.

Doreşte ca membrii consiliului local să fie în cunoştinţă de cauză atunci când votează.

Ii recomandă președintelui de ședință sa mai supuna o data votului proiectul,  pentru ca oamenii nu au inteles acest lucru.

Dl. cons. Dimache Alin solicita lămuriri. Întreabă dacă în urma acelei hotărâri de consiliu a existat un contract de vânzare-cumpărare pentru că la art. 4 se specifică că plata se face integral la data semnării contractului.

Dl. primar răspunde că nu a existat acest lucru pentru că, dacă domnul Rădulescu era de bună credinţă ar fi solicitat încheierea unui contract, dar, nu a solicitat niciodată acest lucru, ba din contră pur şi simplu a virat Primăriei nişte bani după 7 ani încercând să prejudicieze bugetul local. Afirma că, dacă membrii Consiliului local vor să fie răspunzători de pagube la bugetul local, foarte bine să susțină acest lucru. Personal susţine că este total ilegal.

Dl. Rădulescu cere  dlui presedinte cuvantul pentru dreptul la replica.

Dl. primar îi atrage atenţia că nu este membru al Consiliului local și îşi depăşeşte atribuţiile.

Dl. primar solicita evacuarea  domnului  Rădulescu din sala de ședinte.

Preşedintele de şedinţa doreşte să se reia procedura de vot.

Dna secretar Rădulescu Beatrice aduce la cunoştinţa faptul că s-a votat proiectul de hotărâre și în aceeaşi şedinţa nu se mai poate reveni asupra votului.

Dl. primar îi atrage atenţia dnei secretar că are un interes patrimonial în acest proiect de hotărâre şi nu trebuie să intervină pentru că este incompatibilă.

Solicită să se consemneze în procesul verbal ceea ce a spus dna. secretar.

Dna secretar arată că nu intervine în proiect, și nu discuta nimic legat de acest subiect.

Preşedintele de şedinţa cere permisiunea să se reia procedura de vot.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă dacă exista acum un proces pe rol.

Dna secretar răspunde afirmativ, are și certificat de grefa.

Dl. primar precizează că nu     este adevărat, nu exista niciun proces pe rol,  iar dacă este proces pe rol, instanţa hotărăşte şi suspenda hotărârea.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă dacă nu se poate reveni cu acest proiect de hotărâre în alta şedinţa?

Preşedintele de şedinţa apreciază că trebuie să-şi asume fiecare votul pe care l-a dat.

Dl. Panait Valerie-Marian, administrator public, mentionează că, in conformitate cu legea se poate face și solicitare de vot nominal.

Dl. primar îl roaga pe dl. președinte  să ceară vot nominal.

Preşedintele de şedinţa cere vot nominal pentru proiectul nr.  9. Întreabă cine este ”pentru” ca să se voteze cu vot nominal.

Dl. cons. Dimache Alin  întreabă de ce nu s-a facut pana acum acest lucru.

Dl. Primar precizează că, așa s-a hotărât acum. Fiecare consilier va vota nominal,  este intrebat fiecare  in parte cum voteaza ”da” sau ”nu” si se notează.

Dl. presedinte  întreabă cu cate voturi trebuie sa treaca proiectul de hotărâre.

Dna secretar  arata ca, acesta trebuie sa treaca cu doua treimi.

Președintele de sedinta  supune din nou realuarea procedurii de vot prin vot nominal. Propunerea se votează în unanimitate.

Preşedintele de şedinţa o roagă pe dna Popescu Maria persoana care asigura secretariatul şedinţei, să citească numele şi prenumele fiecărui consilier şi să consemneze felul în care votează. Rezultatul votului nominal este următorul:

Dl. cons. Remus David votează” pentru revocare”

Dl. cons. Bădăran Gheorghe votează” pentru”

D-ra cons. Hogea Anca votează” pentru”

D-na. Cons. Arieșan Aurora votează” pentru”

Dl. cons. Lupoiu Iulian votează” pentru”

Dl. cons. Creţu Pompiliu votează” pentru”

Dl. cons. Popa Gheorghe votează” pentru”

Dna. cons. Istrate Iuliana votează” pentru”

Dna. cons. Creţu Georgiana votează” pentru”

Dl. cons. Serbanoiu Spirică votează” pentru”

Dl. cons. Vasile Gheorghe – se abţine

Dl. cons. Dimache Alin – se abţine

D-ra cons. Poponete Valetina votează” pentru”

Dl. cons. Niche Alin votează” pentru”

Dl. cons. Dumitrache Costin votează” pentru”

Rezultatul votului este: 13 voturi” pentru” revocare şi 2 ”abţineri”. Proiectul de hotărâre a trecut.

Dl. primar îi spune dnei secretar că are ocazia să depună o altă cerere, se va face o nouă evaluare corectă şi poate cumpăra fără probleme. Se poate lua o hotărâre cu noul preţ, pentru că nu a spus că este împotriva vânzării, a spus clar și în adresa transmisă, că, pentru cumpărarea terenului trebuie întocmit un nou raport de evaluare în condiţiile legii.

Dna secretar afirmă că se abține, nu discuta nimic pe acest subiect pentru că nu are cum să-l discute ca să se interpreteze că are un interes în acest sens; nu-l discuta decât din punct de vedere al regulamentului Consiliului local și este de datoria ei ca să spună că odată votat proiectul într-o şedinţă de consiliu, nu se mai poate relua votul în aceeaşi şedinţă.

Urmează pct. 10 – Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 4951/11.08.1997 și actelor adiționale nr. 684 din 10.01.2012, nr. 4401 din 21.02.2012, pentru terenul în suprafață de 1410 mp, situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637 (nr. cad. Vechi 166), CF nr. 22637 (nr. CF vechi 105 N/I);

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, supus aprobării se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiatori.

Se trece la pct. 11 – Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă, nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian”, cod PH-II-m-B-16705.

Dl. cons. David Remus, în calitate de iniţiator şi președinte al comisiei de urbanism, propune Consiliului local să nu-şi exercite dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma propusă de neexercitare a dreptului de preemţiune.

Urmează pct. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – modificare reglementări urbanistice P.U.G. pentru amplasare parcare supraetajată tip” Rark&Râde” stație de transport în comun și amenajare drum acces – oraș Sinaia, Calea Prahovei (DN1), Bd. Carol I, Piața Democrației, Aleea Caraiman.

Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar că să prezinte proiectul de hotărâre sus menționat.

Dl. primar precizează că s-a obţinut avizul unic al Consiliului judeţean care a venit după 3 luni de zile, prin care a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru parcarea de la gară. Urmează să se facă proiectarea şi să se meargă mai departe cu acest proiect.

Îi invită pe cei prezenţi, dacă au nelămuriri să adreseze întrebări la care le va răspunde. Nu e nimic nou, a durat foarte mult din păcate aprobarea în Consiliul judeţean dar, până la urmă s-a dat.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă dacă acest PUZ a fost supus dezbaterii publice?

Dl. Primar îi răspunde afirmativ, da, proiectul respectiv a fost supus dezbaterii publice de două ori, a fost afişat pe site două luni de zile, avem şi observaţii de la vecini și poze.

Dna Gherasim Mihaiela menţionează că a fost supus dezbaterii publice în trei variante . Sunt observaţii pozitive de la sinăieni și negative de la bucureşteni. În afară de dl. Manea care se opune şi, deşi a fost invitat să-şi expună observaţiile negative, acesta a refuzat.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 13 – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/11.06.2019 privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea “Achiziţionării a două aparate de ventilaţie mecanică şi a cinci paturi AŢI, necesare dotării Spitalului Orăşenesc Sinaia”.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează ordinea de zi suplimentară.

Președintele de ședință supune atenţiei pct. 1 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL. nr. 77/03.05.2018 și HCL. nr.260/17.12.2018 reprezentând majorarea contribuţiei proprii cu suma de 1.571.887,47 lei la proiectul ECO-BUS.

Dl. primar menţionează că, majorarea contribuţiei proprii la proiectul Eco-Bus provine din creşterea cursului valutar.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă dacă acest proiect de hotărâre are aviz de legalitate pentru că, din experienţa ştie că a mai plătit o majorare de preţ la o achiziţie. Doreşte să ştie dacă suma respectivă se încadrează ca să se poată mări contribuţia.

Dl. primar arata că ceea ce afirmă dl. cons. Vasile nu are legătură cu asta, o roagă pe dna. secretar să răspundă la această întrebare.

Dna secretar Beatrice Rădulescu precizează că, din punct de vedere economic, trebuie să răspundă dna. Vasile Paula, care este șef Serviciu Buget. D.p.d.v. juridic, ştie că se poate majora şi că, contribuţia oraşului este de până la 10 %, știe că face parte din proiectele europene care sunt aprobate de către Consiliul local și sunt în derulare, ştie că există un credit din care putem să tragem o parte din suma şi o parte a înţeles de la alte proiecte. Afirma că, aici poate da mai multe lămuriri dna Paula Vasile care este specialist şi d.p.d.v. economic poate spune de la ce capitole se poate face majorarea.

Dl. primar o întreabă pe dna secretar dacă  d.p.d.v. juridic a dat aviz de legalitate acestui proiect.

Dna secretar arată că, avizul de legalitate se dă după ce se face un referat de specialitate comun, respectiv întocmit de Serviciul de investiţii şi de Serviciul economic.

Dna Vasile Paula, şef serviciu buget menţionează că există raportul de specialitate comun al Serviciului de investiţii și Serviciului Buget anexa la proiect.

Dna secretar arata că, va da aviz de legalitate pentru acest proiect. A dorit să se lămurească acest lucru pentru că a fost întrebată de o suplimentare de fonduri în condiţiile în care o parte din bani sunt din credit şi alta de la buget local.

Dl. cons. Vasile o întreabă pe dna secretar dacă se depăşeşte contribuţia de 10 % din valoarea proiectului?

Dna Vasile Paula intervine precizând că valoarea este de până la 8 %, suma nu depăşeşte 10 %.

Au loc discuţii în contradictoriu.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea virării la bugetul local a tuturor veniturilor obținute din chirii și concesiuni a bunurilor proprietatea UAT Oraş Sinaia, de către unitățile subordonate.

Dl. cons. Vasile Gheorghe menţionează că, în conformitate cu legea, unităţile de învăţământ trebuia să vireze între 20 şi 50%.

Dl. primar îi aduce la cunoştinţa dlui Vasile că s-a schimbat legea, Guvernul a  dat o lege prin care îi obliga să vireze tot.

Dna. cons. Ariesan Aurora are speranţa ca aceste venituri se vor întoarce sub o formă sau alta la bugetul unităţilor de învăţământ şi este sigură că dl. primar va ţine cont şi va face acest lucru şi banii se vor întoarce la copii A discutat şi cu dna. Paula, e trecut şi în referat că veniturile care vin de la Cămin (masa şi cazarea) nu se supun acestui Cod administrativ.

Dna. Vasile Paula menţionează că, în conformitate cu prevederile legale din Codul administrativ, nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului de administrare este subvenţionata de la bugetul de stat sau de la bugetul local. Având în vedere că unitatea de învăţământ este subvenţionata atât de la bugetul de stat cât şi de la bugetul de stat, înseamnă că nu întocmeşte contracte de închiriere şi nu introduce veniturile în contabilitate.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului” 1 Decembrie 2019 – Ziua Națională a României.”

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului” 5 decembrie – aprinderea iluminatului festiv 2019”.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 5 – Proiect de hotărâre privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din administrația publică locală – aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Dna secretar doreşte să prezinte obiecţiunile la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat cu dl. Cernea Bogdan.

Dl. primar propune să i se dea mai întâi cuvântul dlui Subtirelu Gabriel.

Propunerea se aprobă în unanimitate.

I se da cuvântul dlui Subtirelu Gabriel care supune atenţiei situaţia terenului pe care l-a concesionat acum 12 ani, pe care a construit o biserică şi un dispensar şi pentru care a primit somaţie că nu s-au îndeplinit clauzele concesiunii şi trebuie să se desfiinţeze contractul fără să i se restituie contravaloarea concesiunii.

In afară de  biserica făcută şi dispensar, a făcut şi o canalizare pe toată lungimea terenului, canalizarea care să deservească exclusiv și Muzeul Enescu pentru care a primit mulţumiri de la dl. primar și Ministerul Culturii. Obiectul concesiunii nu a fost numai construirea bisericii care a fost sfinţita acum 12 ani şi a dispensarului care există şi care  intradevar nu se încadrează în ceea ce a fost iniţial pentru că el trebuia să fie parter şi etaj,  dar Ministerul Energiei nu i-a mai dat voie să facă un etaj pentru ca trece linia de inalta tensiune, dar între timp a făcut aceasta canalizare care este pentru oraş.

În 18 aprilie 2017 a cerut să i se facă o ofertă de cumpărare, oferta la care nu a primit răspuns nici pana astăzi.

Preşedintele de şedinţa il contrazice și da citire răspunsului comunicat de Serviciul urbanism

Dl. primar informează Consiliul local  că, dl. Subtirelu a construit o biserică care a funcţionat ani de zile în cartierul Cumpătu şi a fost benefică. Acum ceva timp dl. Subtirelu a făcut o cerere către Primărie prin care a solicitat un certificat de identificare a construcţiei. Serviciul de urbanism a făcut o verificare în teren și a constatat o serie de inadvertențe. Da citire  raportului de specialitate intocmit de Serviciul de urbanism  pentru a fi informat  Consiliul Local.

Membrii comisiei au fost pe teren şi au identificat  că pe terenul concesionat se află biserica şi un container.

Dl. Subtirelu precizează că la data de 2007 s-a făcut proces verbal de recepţie pentru biserică și parţial pentru dispensar pentru care  a trebuit să-i schimbe soluţia. Intreabă de ce nu i s-a comunicat  atunci când s-a semnat procesul verbal de recepţie când biserica a fost realizată 100%.

Dl. primar  arata că nu avea cum sa se consemneze in procesul verbal de receptie acest lucru pentru  că biserica a respectat contractul,  restul nu s-a respectat. Contractul de concesiune nu este în regulă pentru că nu s-a construit dispensarul în conformitate cu AC.

Dl. Subtirelu intreaba ce trebuie  să facă în această situaţie. Afirma ca a facut o cerere  ca să cumpere dar nu a primit niciun raspuns.

Dl. primar  mentionează că i s-a raspuns la aceasta cerere i s-a propus un pret dar a refuzat motivand ca acesta este foarte mare.

Dna Gherasim Mihaiela,  arhitect șef oras Sinaia, precizează că toate hotărârile publice nu sunt comunicate de urbanism ci de administraţia publică şi i s-a comunicat hotărârea. I s-a  spus ulterior să pună în practică hotărârea, inclusiv hotărârea de dezmembrare care este valabilă si este in vigoare.

Dl. Subtirelu afirma ca a făcut hârtie la Patriarhie ca s-o dea în concesiune după aceea a vrut s-o doneze dar nu s-a putut face pentru că terenul nu era al lui. Apoi s-a făcut hotărâre de dezmembrare dar, nu s-a putut face dezmembrarea deoarece canalizarea era chiar lângă biserică. După aceea a făcut cerere s-o cumpere. Biserica exista, dispensarul exista și nu i se pare corect ca s-a afirmat  că dispensarul este un container pentru că acesta  este mobilat. Ii invita pe membrii Consiliului sa viziteze dispensarul si biserica care au fost facute pentru sinaieni. Mobila pentru dispensar  a fost adusa de la Londra, este din lemn natur, este dotat cu un  semineu si doua bai.

Dl. primar , în concluzie, aduce la cunostinta dlui Subtirelu ca nu a respectat Autorizatia de construire și nu s-a finalizat dezmembrarea pentru ca, daca se finaliza, se putea da certificat de urbanism.

Dna secretar  îi prezinta  soluţia pentru a rezolva situatia creata. Conform OUG 57/2019 există posibilitatea pentru constructorii de bună credinţă să cumpere fără licitaţie publică cu drept de preempţiune. Din moment ce a existat Autorizatie de constructie, s-a facut receptia finala și este constructor de bună credinţă si,  pentru  că a făcut şi un obiectiv de cult, poate beneficiat d.p.d.v. legal de acest drept de preemţiune și poate să cumpere  terenul la un preţ rezonabil. Se va face un raport de evaluare in care se va tine cont de conditiile terenului și de obiectul concesiunii.

Dl. primar  atrage atentia  că nu i se scade din pretul de vanzare, c/val. concesiunii.

Dl. Subtirelu nu este multumit de raspuns pentru că nu a construit o pensiune ci, a construit un lăcaș de cult pentru comunitate, iar terenul nu poate fi folosit  datorita liniei de inaltă tensiune.

Preşedintele de ședință  îi recomanda să facă o cerere de cumpărare a terenului.

În încheiere, președintele de ședință mulțumește celor prezenţi pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 17,10.

Descarca: PV. CLS..30.10.2019

Last modified: ianuarie 17, 2020

Comments are closed.