Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 209 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind trecerea din domeniul public în domeniu privat, aprobarea raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenurilor din Sinaia, str. Vânturiș  nr.  1B – 12 mp, nr. 1F – 1 mp, nr. 1D – 2 mp, nr. 1C – 5 mp,  prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ

    Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 36964 din 05.12.2019 întocmit de David Remus si Vasile Gheorghe, consilieri locali;

 – Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 36972 din 05.12.2019     prin      care supune analizei Consiliului Local Sinaia trecerea din domeniul public în domeniul privat, aprobarea raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenurilor din          Sinaia,str. Vânturiș  nr.  1B – 12 mp, nr. 1F – 1 mp, nr. 1D – 2 mp, nr. 1C – 5 mp,  prin exercitarea        dreptului de preemțiune conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

– Avizul comisiei de de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente a Consiliului local;

În conformitate cu art. 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009, precum și art. 361 al. (2), (3) și 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul    administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) și art. 139 alin.(2), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

        ART.1. – Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului,  a terenurilor din Sinaia, str. Vânturiș  nr.  1B – 12 mp, nr. 1F – 1 mp, nr. 1D – 2 mp, nr. 1C – 5 mp.

        ART.2. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea fără licitație publică a terenurilor      din Sinaia, str. Vânturiș  nr.  1B – 12 mp, nr. 1F – 1 mp, nr. 1D – 2 mp, nr. 1C – 5 mp,  prin   exercitarea dreptului de preemțiune, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       ART.3. – Aprobă raportul de evaluare a terenurilor din Sinaia, str. Vânturiș  nr.  1B – 12 mp,    nr. 1F – 1 mp, nr. 1D – 2 mp, nr. 1C – 5 mp, conform anexei 2, care face parte integrantă din        prezenta hotărâre.

       ART.4. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică terenurilor din Sinaia, str. Vânturiș  nr.  1B –   12 mp, nr. 1F – 1 mp, nr. 1D – 2 mp, nr. 1C – 5 mp, identificate conform planurilor de situaţie      din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin exercitarea dreptului de   preemțiune de către:

  • P. G., CNP 1XXXXXXXXXXX3 – 12 mp, str. Vânturiș   1B
  • S. E., CNP 1XXXXXXXXXXX0 – 5 mp, str. Vânturiș   1C
  • M. L., CNP 2XXXXXXXXXXX5 – 2 mp, str. Vânturiș   1D
  • D. F., CNP 1XXXXXXXXXXX7 – 1 mp, str. Vânturiș   1F

       ART.5. – Aprobă preţul de vânzare a terenurilor, respectiv  25 euro/mp (la care se adaugă TVA),  conform raportului de evaluare, anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta     hotărâre (preţul de vânzare va fi plătit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății).

       ART.6. – Plata se face integral înainte de data semnării contractelor de vânzare-cumpărare.

       ART.7. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, P. G., S. E., M. L. și D. F. vor fi notificați, aceștia putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

        ART.8. – Contractele de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data  prezentei hotărâri.

        ART.9. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze  contractele de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

       ART.10. – P. G., S. E., M. L. și D. F. au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenurilor în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractelor de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

        ART.11. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism si cadastru si Serviciul buget și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL 209/2019

Last modified: mai 10, 2021

Comments are closed.