Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 212 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 12806 / 01.06.2010, pentru terenul în suprafață de 131 mp,   situat în Sinaia, str. Cerbului nr. 17, lot 2, nr. cad. 22369 (nr. cad. vechi 11393), CF nr. 22369 (nr. CF vechi 12810)

Având în vedere referatul de aprobare nr. 37556 din 10.12.2019 intocmit de David Remus si Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 12806 / 01.06.2010, pentru terenul în suprafață de 131 mp, situat în Sinaia, str. Cerbului nr. 17, lot 2, nr. cad. 22369 (nr. cad. vechi 11393), CF nr. 22369 (nr. CF vechi 12810);

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 37559 / 10.12.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea contractului de concesiune nr. 12806 / 01.06.2010;

Având în vedere certificatul de moștenitor nr. 63/28.10.2019 și actul de lichidare a regimului comunității legale nr. 860/28.10.2019, autentificate la Societatea Profesională Notarială Ioniță Dorina și Bogasiu Gheorghe din Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, precum și cu art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), art.139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. Aprobă cesionarea către CÎRSTOCEA ALEXANDRU, CNP 1690428296189, a contractului de concesiune nr. 12806 / 01.06.2010, pentru terenul în suprafață de 131 mp,   situat în Sinaia, str. Cerbului nr. 17, lot 2, nr. cad. 22369 (nr. cad. vechi 11393), CF nr. 22369 (nr. CF vechi 12810), ca urmare a decesului d-lui CÎRSTOCEA GHEORGHE, certificatului de moștenitor nr. 63/28.10.2019 și actul de lichidare a regimului comunității legale nr. 860/28.10.2019.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune la contractul de concesiune nr. 12806 / 01.06.2010.
ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul urbanism și cadastru din cadrul Primariei  oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 212/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.