Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 216 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind aprobarea asocierii între orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia și SB HUB SRL, în vederea organizării festivalului “Saint Beatz”, în perioada 21-23 februarie 2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr. 37.873/12.12.2019;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice  ]nregistrat sub nr. 37.874/12.12.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență 57/2019 privind Codul administrativ art.129, alin.2, lit. c), d), e), coroborat cu alin.(6), lit. a), b),  alin.(7), lit. c), f), j), p), r) și  alin. (9), lit.a), artr. 139 alin. (3),  lit. f) și art. 196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă asocierea între oraşul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia si SC HUB SRL, în vederea organizării festivalului “Saint Beatz”, în perioada 21-23 februarie 2020.

ART. 2. – Aprobă Contractul de asociere, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. – Împuterniceste primarul orașului Sinaia să semneze contractul de asociere, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Direcția Poliția Locală, și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Descarca:  HCL 216/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.