Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 224 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind actualizarea tarifelor aferente serviciilor prestate de SC. Sinaia Forever SRL

Având în vedere:

–   Referatul de aprobare  al Primarului oraşului Sinaia înregistrat sub  nr.38752/19.12.2019;

–   Nota de Fundamentare nr. 6933/02.12.2019, înregistrată la Primaria orasului Sinaia sub nr. 38788/19.12.2019 a SC SINAIA FOREVER SRL cu privire la actualizarea tarifelor prevăzute în anexa 4A la HCL.66/2015 și anexa 4 B la HCL. nr. 55/2018, modificate si aprobate prin HCL 16/19.02.2019;

–   Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind infiinţarea SC SINAIA FOREVER SRL cu modificările și completările ulterioare ;

–   Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 28.05.2015 privind prelungirea si modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL, cu modificările și completările ulterioare ;

–   Hotărârea Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea contracrtului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, al Societăţii Sinaia Forever cu activitatea de îndepartare a zăpezii si preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii pe drumurile, străzile, aleile, pieţele şi celelalte locuri publice din oraşul Sinaia;

–   Hotărârea Consiliului Local nr. 208/22.11.2018 privind aprobarea tarifelor de deszapezire aplicate de SC. Sinaia Forever SRL și Hotărârea Consiliului Local nr.  16/19.02.2019 privind actualizarea tarifelor/preţurilor serviciilor prestate de către SC Sinaia Forever SRL  si HCL;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

    În conformitate cu prevederile legii nr. 51/2005 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  Ordonanței de  Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ,  art 129 alin (1) și alin. (2) lit. b) si  d), coroborat cu  art. 129 alin.(7),  art. 139 alin. (3), lit.a) și art.196, alin.(1),lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE:

 ART.1. –  Aprobă actualizarea  tarifelor aferente serviciilor prestate de către SC Sinaia Forever SRL  (Serviciul tehnic),  conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administratorul SC SINAIA FOREVER SRL.

Descarca: HCL 224/2019

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.