Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 225 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

            Având in vedere referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 38.900 din 23 decembrie 2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre precum  şi  raportul  de specialitate înregistrat sub nr. 38.901 din 23.12.2019   prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere referatul   comisiei de specialitate  a Consiliului Local;

În baza Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.  273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată ;

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art. 139 alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1), lit.a),    

                               CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T A R A Ș T E:                           

                    ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    570.000 lei
a)      Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  (11.02.06) ; 570.000 lei
    II. CHELTUIELI : 570.000 lei
          Cap.67  » CULTURĂ RECREERE,RELIGIE«

Titlul II Bunuri și servicii(20.01.30)

50.000 lei

50.000 lei

Cap.70  » SERV. DEZV.LOCUIȚNE « 

Titlul II Bunuri si servicii

(20.01.30 =35.000 lei ; 20.30.30= 245.000 lei)

280.000 lei

280.000 lei

Cap.74  » PROTECȚIA  MEDIULUI«

  Titlul II Bunuri și servicii  20.01.30

60.000 lei

60.000 lei

Cap.84.00 » TRANSPORTURI   « 

Titlul II Bunuri și servicii

(20.01.09= 135.000 lei ;      20.01.30= 5.000 lei)

140.000 lei

140.000 lei

Cap.87.00 » ALTE ACTIUNI ECONOMICE   « 

       Titlul II Bunuri și servicii (20.30.30)

40.000 lei

40.000 lei

ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL 225/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.