Administrație Publică

ANUNTURI Anunt organizare concurs/examen pentru ocuparea funcției de Inspector de specialitate grad I – în cadrul Serviciului de Politici Publice

februarie 11, 2020

Primăria orașului Sinaia organizează concurs

în vederea  încadrării pe perioadă determinată în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată , cu modificările și completările ulterioare, pe  următoarele posturi  de natură contractuală  înființate  pe perioada de  implementare a proiectelor finanțate din fonduri  externe nerambursabile  la nivelul Primăriei Sinaia – Serviciul Politici Publice, astfel:

 • Inspector de specialitate gradul I –  3 posturi

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data susținere proba scrisă: 10.03.2020 ora 10

Data susținere proba interviu:  12.03.2020

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere:

18.02.2020 – 02.03.2020

Locul desfășurării concursului: sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 

 1. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 1. Responsabilități generale:
 • execută sarcini specifice activitătilor de proiect încredințate de managerul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;
 • în funcție de angajamentele instituției și conform repartizării managerul participă la implementarea mai multor proiecte.
 • preia spre solutionare sarcini în domenii ca: organizare, comunicare, logistică, diverse evidențe – baze de date, social media;
 1. Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal:
 • capacitate de concentrare, analiză și sinteză
 • capacitate de previziune a evenimentelor
 • abilități de comunicare interpersonală
 • adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză
 • capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte
 • echilibru emoțional, constanță în atitudini
 • competențe de lucru în echipă
 • spirit creativ și inovativ
 • competențe dovedite de calculator;

4. Condiții specifice de participare la concurs/examen (vă rugăm să solicitați informații suplimentare pentru postul vizat):

-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime în muncă  –   minim 1 an în implementarea proiectelor / sau fără vechime;

5.Constituie avantaj:

 • activități de voluntariat,
 • activism civic,
 • portofoliu de proiecte.

6.Cum să aplici :

– Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei orașului Sinaia în perioada      18 februarie 2020 – 02 martie 2020  și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7)cazierul judiciar;

8) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

9) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

7.Opțional:

 • alte documente relevante din care să rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe;
 • alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri de specialitate .

 Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs:

La sediul Primăriei orașului Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509;

e-mail: isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

8. Bibliografie :

 • Constituția României
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ,Partea a – III – a.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE – http://www.studiieu.org/files/publications/MPE_2019R.pdf

Last modified: februarie 12, 2020

Comments are closed.