Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de îngrijitor în cadrul Compartimentului toalete publice

octombrie 8, 2020

 

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei  contractuale  de  executie  de îngrijitor  în cadrul  Compartimentului  toalete publice

Informatii privind desfasurarea concursului :
Tip concurs – RECRUTARE
Data sustinere proba scrisa : 30.10.2020 ora 10
Data sustinere proba interviu : 03.11.2020
Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :
09.10.2020 – 22.10.2020
Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1. Scopul principal al postului :

 –  efectuează curățenia în condiții corespunzătoare și răspunde de starea de igienă a toaletelor publice de pe raza orașului Sinaia

 2. Responsabilitati :

-să asigure curatenia celor două  toalete publice de pe raza orașului Sinaia

• sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei și  întretinerii toaletelor, având obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni,

• sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu ;

• sa raspunda la toate solicitarile venite din partea conducerii primariei pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;

• sa manifeste grija deosebita in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

• sa fie cinstit , loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;

 3. Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal :

-aptitudini de comunicare  ;

– exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate

 4. Condiții specifice de participare la concurs/examen :

– studii medii   sau generale

vechimea în muncă  nu este necesară

5. Cum să aplici :

Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada  09 octombrie 2020 – 22 octombrie 2020 si  va conţine în mod obligatoriu:

1) formularul de înscriere ;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate;

4) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (diploma bacalaureat, diploma postliceală);

4) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei ;

5) copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

6) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

7) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

8) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Optional :

– alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

– alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate 

· Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

· Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ – Partea a III-a numai Titlul V –Capitolul 4 – Primarul(art.148-163), din Partea a VI-a numai Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice(art.538-562) şi Partea a VII-a – Raspunderea administrativă(art.563-579)

· LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor, art.22 și 23

· Reguli regerale privind  dezinfecția și dezinsecția .

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: octombrie 8, 2020

Comments are closed.