Administrație Publică

Anunț concurs referent treapta I A în cadrul Compartimentului proiecte comunitare al Direcției de Asistență Socială

noiembrie 13, 2020

Nr.    30.743    din    13 NOIEMBRIE  2020

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei  contractuale  de  executie  de:

Referent   treapta I A  în cadrul  Compartimentului  proiecte comunitare  al Direcției de Asistență Socială

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa :  09.12.2020 ora 11

Data sustinere proba interviu : 14.12.2020

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :

14.11.2020 – 27.11.2020

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

 – Asigurarea activitatii de management al documentelor din cadrul registraturii institutiei ;

–  Asigurarea activitatii de relatii cu publicul

– Comunicarea cu cetatenii, urmarirea rezolvarii in termen a sesizarilor si reclamatiilor cetatenilor;

 2.Responsabilitati :

  • Asigura si raspunde de primirea, inregistrarea si predarea corespondentei atat faptic cat si prin programul DocManager, corespondenta care intra si iese prin registratura Primariei ;

  • Asigura expedierea  corespondentei la destinatari in termenele legale ;

  • Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor solicitate,precum si cu privire la programul de audiente si de lucrul cu publicul ;

  • Selecteaza si prioritizeaza documentele care au  termen scurt de solutionare prin mapa de urgenta ;

  • Informarea corecta, completa si obiectiva a catatenilor orasului privind activitatea si actiunile administratiei publice locale si reciproc;

  • Mediaza relatia dintre cetateni si institutie;

  • Asista cetatenii, in mod direct, prin telefon, in scris, prin intermediul internetului si prin materiale informatice pentru rezolvarea problemelor care sunt de competenta administratiei publice locale;

  • Asigura respectarea dreptului de petitionare si informare corecta a cetatenilor ;

  • Indruma cetatenii spre institutiile/organizatiile abilitate sa le solutioneze problemele care nu intra in atributiile si competentele administratiei publice locale ;

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă ;

-capacitate de lucru in echipă ;

-competențe dovedite   : microsoft – office ,  social media ;

 4.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

– studii medii finalizate cu biploma de bacalaureat

vechimea în muncă minim 3 ani

-cunostinte operare calculator – nivel avansat

-cunoasterea unei   limbi straine:  – engleza –  scris si  vorbit –  nivel  mediu

5.Cum să aplici :

Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada  14 noiembrie 2020 – 27 noiembrie 2020 si  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)curriculum vitae, modelul comun european;

3)copia actului de identitate;

4)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (diploma bacalaureat, diploma postliceală);

4)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei ;

5)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

6)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

7) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

8) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Optional  :

-alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

-alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

·         Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·         Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ.

·         Regulamentul  general  privind protectia datelor 679/2016   ;

·         LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

·         HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

·         Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare;

·         Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

·         Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare;

·         Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 13, 2020

Comments are closed.