Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de referent treapta I în cadrul Compartimentului Proiecte Comunitare al Direcției de Asistență Socială

noiembrie 17, 2020

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei  contractuale  de  executie  de:

Referent   treapta I   în cadrul  Compartimentului  proiecte comunitare  al Direcției de Asistență Socială

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa :  11.12.2020 ora 11

Data sustinere proba interviu : 16.12.2020

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :  18.11.2020 – 03.12.2020

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– servicii de asistență socială,  prin  realizarea de acțiuni de informare  a cetățenilor despre serviciile sociale, identificarea oportunităților de acordare de servicii sociale suplimentare persoanelor aflate în nevoie  .

 2.Responsabilitati :

– Asigură informarea cetățenilor cu privire la serviciile si drepturile de asistență socială;

– Identifică si analizează oportunitățile de parteneriat cu diferite organizații/agenții care să ofere diverse servicii sociale persoanelor aflate în nevoie;

– Realizează campanii de sustinere a sănătății si educației;

-Realizează campanii de ajutorare a copiilor proveniți din familii defavorizate sau a persoanelor adulte nevoiașe;

-Identifică copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, stabilește existența  riscurilor si asigură monitorizarea acestora;

-Indruma cetatenii spre institutiile/organizatiile abilitate sa le solutioneze problemele care nu intra in atributiile si competentele administratiei publice locale ;

-Asigura expedierea  corespondentei la destinatari in termenele legale ;

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă ;

-capacitate de lucru in echipă ;

-competențe dovedite   : microsoft – office ,  social media ;

 5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

– studii medii finalizate cu biploma de bacalaureat.

vechimea în muncă minim 3 ani

-cunostinte operare calculator – nivel  mediu

-cunoasterea unei   limbi straine:  – engleza –  scris si  vorbit –  nivel  mediu

Cum să aplici :

Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada  18 noiembrie 2020 – 03 decembrie 2020 si  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)curriculum vitae, modelul comun european;

3)copia actului de identitate;

4)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (diploma bacalaureat, diploma postliceală);

4)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei ;

5)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

6)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

7) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

8) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Optional  :

-alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

-alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

  • Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

  • Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ.
  • LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
  • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată.
  • Legea 292/2011 a asistenței sociale
  • Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
  • Hotărârea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 17, 2020

Comments are closed.