Administrație Publică

Dispoziția nr.252 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sinaia în ședință ordinară în data de 27 noiembrie 2020

noiembrie 24, 2020

În temeiul  art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1), lit.a), coroborate cu art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Vineri, 27 noiembrie 2020  ora 14,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfasura la  Centrul International de Conferinte Casino Sinaia,  în sala Baccara,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndata a  Consiliului local  din 03.11.2020.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
 3. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în orasul Sinaia.
 4. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Sinaia, prin Consiliul local Sinaia și SC. Sport Horse Excellence SRL, în vederea organizării și susținerii proiectului ”Patinoarul Arctic Park Sinaia”.
 5. Proiect de hotărâre privind restituirea unor mijloace de transport date în administrarea  SC. Transport Urban  Sinaia SRL. și actualizarea anexei 4.1. la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT. Sinaia.
 6. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între orașul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL., cu motopompa pentru ape murdare  STH 80 X pe benzină, furtun de absorție pentru motopompă și  furtun refulare pentru motopompă.
 7. Proiect de hotărâre privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia.
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 102 mp. situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului f.n.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 292 mp. situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7A, lot 1.
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 121,44 mp. situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 33, lot 1.
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 75 mp. situat în Sinaia, str. Aluniș nr. 13 A, lot 1.
 12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publică a terenului în suprafață de 250 mp. situat în Sinaia, str. Privighetorilor nr. 85 lot 2, pentru gospodărie anexă.
 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, a terenului în suprafață de 200 mp. situat in Sinaia, Calea București f.n., pentru parcare auto.
 14. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1000 mp. situat in Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 1, pentru spălătorie auto.
 15. Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului in suprafață de 300 mp. situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 55 – 57 lot.1, care face obiectul  contractului de concesiune nr. 16950/2013 și actelor adiționale nr. 26051/2014, 17671/2017 si 22108/2018.
 16. Proiect de hotărâre privind cesionarea loturilor  de teren 6 si 7 in suprafață totală de  600 mp., situate  în Sinaia, str. Ghioceilor nr.  4 – 22, care fac obiectul  contractului de concesiune nr. 1976/1993 și  actelor adiționale nr. 4460/2001, 11450/2003 si 3669/2015.
 17. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractelor de concesiune nr. 6362/2007 si 14664/2005 ce au ca obiect terenurile în suprafață de 69 mp.  si 49 mp., situate în Sinaia,  Bd. Republicii nr. 11.
 18. Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului in suprafață de 277 mp. situat în Sinaia, str. Măceșului nr. 1, care face obiectul contractului de concesiune nr. 6267/1999 și HCL.  nr. 136/2000.
 19. Proiect de hotărâre   privind cesionarea unui drept indiviz de 1/4 din 1/2 din terenul în suprafață de 274 mp. situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu f.n., parcela CC 140, tarlaua 31, obiect al contractului de concesiune nr. 5637/1998.
 20. Proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor situate in Sinaia, Bd. Republicii nr. 11, în suprafață de 50 mp. și respectiv 69 mp., ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 14664/2005 și nr. 6362/2007.
 21. Proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor situate in Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, lot.1, în suprafață de 8297 mp.  și lot 2 în suprafață de 2318 mp., proprietate privată a orașului Sinaia.
 22. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local Sinaia pentru ipotecarea construcției edificată pe terenul concesionat în suprafață de 277 mp.,  situat în Sinaia, str. Măceșului nr. 1, ce face obiectul  contractului de concesiune nr. 6267/1999.
 23. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 266/2014 pentru terenul in suprafață de 107,5 mp., situat în Sinaia, str. Piata Unirii nr. 2, lot 1.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricție de construire și închidere sezonieră terase acoperite, schimbare parțială destinație restaurant și reamenajare pentru Centrul Balnear ”Medspa” la Hotel Caraiman – monument istoric.
 25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 835 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Drum Cota 1400 FN, jud. Prahova, lot 1, nr. cad. 24931, CF nr. 2493.
 26. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință/garaj situat in Sinaia, Fdt. Telecabinei nr. 3.
 27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei locuintelor situate în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20 bl. A, ap. AN.1.7, AS1.2 și AS2.1 din locuinte în locuinte de serviciu și repartizarea acestora.
 28. Proiect de hotărâre privind rectificarea listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, in vederea inscrierii in evidentele fiscale ale Primariei orașului Sinaia, aprobată prin H.C.L. nr. 159/2007.
 29. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 134/2008 privind restricționarea accesului auto pe drumul comunal Calea Codrului de la intersectia Calea Codrului – Drum Nou Cota, pâna la Calea Moroieni.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, a actelor de executare silita si a altor acte emise de Biroul taxe și impozite, prin mijloacele electronice de transmitere la distanță.
 31. Proiect de hotărârea privind desemnarea unei persoane din cadrul Primăriei orașului Sinaia, ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova.
 32. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino”, pentru anul școlar 2020 – 2021.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de catre orasul Sinaia, Primaria orașului Sinaia, Consiliul local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.
 34. Proiect de hotărâre privind stabilirea contravențiilor și sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor stabilite prin Hotărârea nr. 6/12.10.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sinaia.
 35. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administratiei prin Compania Națională de Investitii C.N.I. SA. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Continuare lucrări construire spital orășenesc Sinaia”.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Continuare lucrări construire spital orășenesc Sinaia”.

ART.2. – Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la cunoștință consilierilor locali prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 25, 2020

Comments are closed.