Administrație Publică

Proces verbal aferent şedinţei de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia din data de 03 noiembrie 2020

decembrie 11, 2020

Încheiat astăzi 03 noiembrie 2020, orele 17,00 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr.232/03.11.2020,  la Casino-ul din Sinaia, în sala” Baccara”.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 17 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic prin e-mail.

La ședință participă, pe lângă membrii Consiliului local și: dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general al oraşului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administratorul public al orașului Sinaia, dna. Vasile Paula, șef Serviciu buget, dl. Țicu Cătălin, administrator SC. Transport Urban SRL. Sinaia, dna. Labeș Irina, director economic SC. Sinaia Forever SRL. și d-na. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Este prezentă în sală de asemenea, doamna Istrate Iuliana consilier validat, supleant pe lista P.N.L.

Întrucât dl. primar Vlad Oprea lipseşte motivat de la lucrările şedinţei, deschide lucrările acesteia dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, care precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.232/03.11.2020  emisa de primarul orașului Sinaia, a fost convocată şedinţa de îndată a Consiliului local având următoarea ordine de zi:

  1. Alegerea președintelui de şedinţă.
  2. Depunerea jurământului de către doamna Istrate Iuliana, consilier validat, supleant pe lista P.N.L.
  3. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sinaia.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Sinaia.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Pentru început, dna. secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu aduce la cunoştinţa celor prezenţi că trebuie ales președintele de ședință, conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. De asemenea, precizează că s-a primit Ordinul Prefectului nr. 468/30.10.2020 prin care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Sinaia, judeţul Prahova, la data de 30 octombrie 2020.

Îi invită pe membrii Consiliului local să facă propuneri de președinte de şedinţă.

Dl. cons. Gheorghe Bădăran îl propune ca preşedinte de şedinţa  pe dl. cons. Remus David.

Dna secretar general supune aprobării propunerea făcută care se adoptă în unanimitate.

Dl.cons. Remus David, în calitate de preşedinte, preia lucrările şedinţei.

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către doamna Istrate Iuliana, consilier validat de catre Judecatoria Sinaia, conform incheierii nr. dosar nr. 1815/310/2020, supleant pe lista P.N.L.

Conform procedurii prevăzute de lege (respectiv cu mâna pe Constituţia României şi pe Biblie), dna Istrate Iuliana, dă citire jurământului de credinţă în faţa Consiliului local, după care îl semnează. Un exemplar rămâne la dosarul de şedinţă, iar al doilea exemplar se înmânează doamnei Istrate Iuliana.

Preşedintele de şedinţă o felicită pe dna Istrate Iuliana şi îi urează succes în activitatea sa de consilier local.

Urmează pct. 3 – Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sinaia, inițiat de dl. primar Vlad Oprea.

Preşedintele de ședință arată că, dl. primar Vlad Oprea a propus să se organizeze la nivelul Consiliului local al oraşului Sinaia, un număr de 6 comisii de specialitate, astfel:

  1. Comisia social-juridică;
  2. Comisia buget – finanțe;
  3. Comisia de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente;
  4. Comisia de educație, sănătate, cultură, sport, culte, tineret;
  5. Comisia de mediu, turism, relații internaţionale;
  6. Comisia pentru minorităţi, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Preşedintele de şedinţa întreabă dacă sunt şi alte propuneri privind numărul şi denumirea comisiilor.

Întrucât nu sunt observaţii, preşedintele de şedinţa supune aprobării propunerea iniţiatorului care se votează în unanimitate.

În continuare, preşedintele de şedinţa dă citire propunerilor nominale făcute de iniţiator, pentru fiecare comisie în parte, după cum urmează:

Comisia social-juridică:

– Bădăran Gheorghe

– Hogea Mariana-Anca

– Vasile Gheorghe

Preşedintele de şedinţa supune la vot propunerea iniţiatorului care se adoptă cu unanimitate cu voturi (17 pentru).

Comisia buget – finanțe:

– Șuvaina Monica-Maria

– Dumitrache Costin-Nicolae

– Boghici Tiberiu-Aurel

Supusă la vot, propunerea se adoptă cu 15 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”. Voteaza împotrivă dl. cons. Boghici Tiberiu și dl. cons. Birău Octavian.

Comisia de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente:

– David Remus

– Arieşan Aurora

–  Popa Gheorghe

– Marcoci Constantin

– Milos Călin-Ștefan

Supusă la vot, propunerea se adoptă cu unanimitate de voturi (17 ”pentru”)

Comisia de educație, sănătate, cultură, sport, culte, tineret:

– Creţu Georgiana-Ioana-Maria

           – Istrate Iuliana

– Poponete Valentina-Georgica

Supusă la vot, propunerea se adopta cu unanimitate de voturi (17 ”pentru”)

Comisia de de mediu, turism, relații internaţionale

– Crețu Pompiliu

– Dumitrache Costin Nicolae

– Pavel Georgini-Mihail

Supusă la vot, propunerea se adoptă cu 13 voturi ”pentru” şi 4 voturi”împotrivă”. Votează împotriva dl. cons. Boghici Tiberiu, dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Miloș Călin, dl. cons. Marcoci Constantin și d-ra cons. Poponete Valentina.

Comisia pentru minorităţi, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești.

– Birău Octavian-Andrei

– Pavel Georgini-Mihail

– Milos Călin-Ștefan

Supusă la vot, propunerea se adoptă cu 16 voturi ”pentru” şi un vot ”împotrivă”. Votează impotriva dl. cons. Birău Octavian.

După o scurtă pauză, în care comisiile de specialitate dau avize proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi suplimentară, se trece la pct. 4 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Sinaia.

Președintele de ședință arata că, exista o propunere făcuta de dl. primar, Vlad Oprea, pentru alegerea viceprimarului orașului Sinaia, în persoana domnului Gheorghe Bădăran din partea PNL-ului.

Întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri din partea membrilor Consiliului local.

Dl. cons. Boghici Tiberiu-Aurel îl propune pe dl. Birău Octavian-Andrei din partea USR.

În continuare, se procedează la alegerea viceprimarului prin vot secret.

Dna. Popescu Maria, care asigura secretariatul şedinţei, completează buletinele de vot cu cele două propuneri făcute pentru funcţia de viceprimar, după care le înmânează membrilor Consiliului local.

Preşedintele de şedinţă explică membrilor consiliului procedura de vot: pe buletinele de vot exista trecută opţiunea; fiecare îşi va exprima votul prin bifarea opţiunii în căsuţa existenta.

Dl. cons. David Remus îi invită să voteze.

După ce membrii Consiliului Local votează, secretarul general al oraşului Sinaia numără voturile exprimate pentru fiecare candidat în parte, după care anunţă rezultatul votului care este următorul:

– Dl. cons. Birău Octavian-Andrei obţine 4 voturi;

– Dl. cons. Bădăran Gheorghe obţine 12 voturi;

În urnă s-a gasit  un buletin de vot fără niciun fel de opțiune care s-a cuantificat la ”abțineri”.

Cu majoritate absolută,  este ales în funcţia de viceprimar al oraşului Sinaia, dl. Bădăran Gheorghe.

Dl. cons. Miloș Călin solicită să ia cuvântul. Arata că, deşi face parte din opoziție în actualul consiliu, va susţine orice proiect bun pentru orașul Sinaia.

Președintele de ședință arata că, există o ordine de zi suplimentară, cu 3 proiecte de hotărâri care au caracter de urgență.

Supune la vot ordinea de zi suplimentară care se aprobă cu 15 voturi ”pentru” şi 2 ”abţineri”. Se abtin: dl. cons. Birău Octavian și dl. cons. Boghici Tiberiu.

Președintele de ședință supune atenţiei pct. 1 din ordinea de zi suplimentară – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.

Dă cuvântul dnei. Vasile Paula, șef Serviciu Buget ca să prezinte acest proiect.

Dna. Vasile Paula, arată că, la partea de venituri se rectifică bugetul local cu suma de 265.000 lei provenită din valorificarea unor bunuri.

La partea de cheltuieli, se propune repartizarea sumelor, astfel:

– La capitolul Autorităţi publice – suma de 55.000 lei

– La capitolul Sănătate – suma de 30.000 lei

– La capitolul Cultura, religie, recreere – suma de 180.000 lei, din care 135.000 lei pentru achiziției, montaj centrala termică și lucrări de încălzire termică în pardoseală (Sala de sport) şi 45.000 lei alte cheltuieli pentru Clubul Sportiv Carpați Sinaia.

Dl. Cons. Boghici Tiberiu îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că materialele înscrise pe ordinea de zi suplimentară nu au fost transmise membrilor consiliului local înainte de şedinţă pentru a fi studiate, motiv pentru care nu poate vota în lipsa informaţiilor şi în necunoştinţă de cauză.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionate care se adopta cu 11 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotriva”(dl. cons. Boghici Tiberiu, Birău Octavian, dl. cons. Pavel Georgini și dl. cons. Marcoci Constantin) şi 2 ”abţineri” (dl. cons. Vasile Gheorghe și d-ra.cons. Poponete Valentina).

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al SC. Sinaia Forever SRL.

Președintele de ședință dă cuvântul dnei Paula Vasile, şef Serviciu Buget care precizează că, în conformitate cu reglementările în vigoare, decretate pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, activitatea principală a societăţii a fost realizată de către Serviciul de Administrare al Oraşului, unde veniturile estimate s-au menţinut, însă au crescut anumite cheltuieli cu serviciile şi întreţinerea. Toate evenimentele ce urmau a se desfăşura în acest an s-au reprogramat pentru anul viitor, cazările la Cabana Târle şi Castel Ştirbei s-au anulat, cafenelele s-au închis, iar vizitarea Casinou-lui şi a Muzeului nu s-a mai putut face, acest lucru ducând la o scădere semnificativă a veniturilor şi a cheltuielilor societăţii, motiv pentru care se impune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 astfel:

– Veniturile totale prevăzute se diminuează cu suma de 1.523.480 lei lei;

– Cheltuielile totale prevăzute scad cu suma de 550.330 lei.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 11 voturi” pentru”, 4 voturi ”împotriva” ”(dl. cons. Boghici Tiberiu, Birău Octavian, dl. cons. Pavel Georgini și dl. cons. Marcoci Constantin) şi 2 ”abţineri” (dl. cons. Vasile Gheorghe și d-ra.cons. Poponete Valentina).

Urmează pct. 4 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al SC. Transport Urban SRL.Sinaia.

Președintele de ședință o invită pe dna. Paula Vasile să susţină şi acest proiect de hotărâre.

Dna Vasile Paula, şef Serviciu Buget arata că, pe perioada stării de urgenţă şi stării de alertă, activitatea principală a societăţii a fost realizată de transportul de călători cu un singur autobuz, transportul pe cablu nu a funcţionat în perioada 16.03-06.06.2020, iar parcările nu au fost folosite, acest lucru ducând la o scădere semnificativă a veniturilor și a cheltuielilor societăţii, motiv pentru care se impune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, prin diminuarea veniturilor cu suma de 7.350.000 lei şi a cheltuielilor cu suma de 3.190.000 lei.

Dl. cons. Boghici Tiberiu solicită să se consemneze în procesul verbal  la ambele proiecte de hotărâri, menţiunea făcută anterior.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 12 voturi ”pentru”, 3 voturi” împotriva”.

Dl. cons. Vasile Gheorghe recomandă executivului să transmită membrilor consiliului local documentele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor cu 5 zile înainte.

Președintele de ședință menţionează că, proiectele de hotărâri în discuţie, au caracter de urgență şi de aceea au fost introduse acum pe ordinea de zi suplimentară.

Dl. Panait Valerie-Marian, administrator public oraş Sinaia, aduce la cunoştinţa noilor consilieri locali aleşi că li s-a făcut adresa oficială de e-mail unde li se vor trimite materialele pentru şedinţe. Îi invită să ia instrucţiunile şi parola de la Departamentul IT. De asemenea, precizează că membrii Consiliului local vor primi şi legitimaţiile de consilier local, urmând ca cei noi sa transmita o fotografie la Serviciul Politici Publice.

Președintele de şedinţa le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările acesteia la orele 18,00.

Vezi proces verbal aferent şedinţei de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia din data de 03 noiembrie 2020 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 16, 2020

Comments are closed.