Administrație Publică

Dispoziţia nr.287 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sinaia in ședința ordinara in data de 22 decembrie 2020

decembrie 18, 2020

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) lit.a) și   art. 134 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință ordinară pentru data de  22 decembrie ora 14,00 care se va desfațura  în sala  Baccara din incinta Casinou-lui Sinaia, Bd. Carol I nr. 2,  cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  Consiliului local  din 27.11.2020;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;
 3. Proiect de hotărâre privind evidențierea terenurilor în domeniul privat al orașului Sinaia;
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 284 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 1;
 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 200 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 2;
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 355 mp, situat în Sinaia, Aleea Teodor Neculuță nr. 5, lot 2 ;
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 185 mp, din Sinaia, str. Peleșului nr. 1A, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru amenajare terasă ;
 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 142 mp, din Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire parcare auto ;
 9. Proiect de hotarare privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5116/29.09.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat în Sinaia, Aleea Dichiu FN (boxa nr. 9) ;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 9, la Contractul nr.28383/2010 – delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către SC. Sinaia Forever SRL.;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 166/27.11.2020.
 1. Proiect de hotărâre privind darea in administrare a doua bucăți paturi medicale ATI., către Spitalul Orășenesc Sinaia.
 2. Proiect de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședințele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi Dispoziţia nr.287 in format pdf AICI

Last modified: decembrie 18, 2020

Comments are closed.