Administrație Publică

ANUNŢ pentru aducerea la cunoștinţa persoanelor fizice, precum și a celor juridice a obligaţiilor ce le revin cu privire la Registrul Agricol

decembrie 21, 2020

Conform art. 15 din Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștinţa cetăţenilor următoarele:
„La orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole și silvice, precum și acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială.” (art. 5, alin. (4) din Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare).
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) din Ordonanţa nr. 28/2008 privind registru agricol, cu modificările și completările ulterioare: „înscrierea datelor în registrul agricol în a cărei rază administrativ – teritorială își are domiciliul persoana fizică care deţine în proprietate sau sub altă formă (este titulara unui contract de concesiune, închiriere, etc) a unor terenuri agricole și silvice precum și animale, se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere, sau pe baza de documente, de persoana fizică care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente doveditoare.”
„Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.” (art. 8, alin. (2) din Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare).
„Termenele la care persoanele fizice și persoanele juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol, sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice și juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara termenelor prevăzutela lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.” (art. 11, alin. (1) din Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare).
„Persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute de lege, date corecte și complete în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.” (art. 14 din Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare), în caz contrar suportând sancţiunile legale prevăzute în Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.
Declaraţiile însoţite de documente doveditoare se depun la sediul Primăriei orașului Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47. Cu verificarea acestora este desemnat inspectorul cu atribuţii în domeniul registrului agricol.
 Anexăm prezentului anunţ modelul tip de declaraţie privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol.

  • Vezi ANUNŢ pentru aducerea la cunoștinţa persoanelor fizice, precum și a celor juridice a obligaţiilor ce le revin cu privire la Registrul Agricol AICI

  • Vezi DECLARAȚIE privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol AICI

Last modified: decembrie 21, 2020

Comments are closed.